Aankondiging van een opdracht

DE LEVERING VAN VOEDINGSPRODUCTEN UIT DE BIOLOGISCHE EN EERLIJKE LANDBOUW IN HET KADER VAN DUURZAME VOEDING.

De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de levering van voedingsproducten uit de biologische en eerlijke landbouw in het kader van duurzame voeding.
Bestaande uit 2 percelen, genummerd van 1 tot 2 :
Perceel 1: Producten uit de biologische landbouw
5 hoofdstukken
1.1. Droge voedingsprodukten;
1.2. Diepvriesprodukten (vis, nagerechten, fruit en groenten)
1.3. Melkprodukten
1.4. Verse fruiten en groenten
1.5. Dranken
Perceel 2: Eerlijke producten
2 hoofdstukken
2.1. Droge voedingsprodukten;
2.2. Dranken
De inschrijver mag een offerte indienen voor één of alle percelen.
Onder duurzame voeding verstaat de aanbestedende overheid: gezonde en evenwichtige voeding met beperkte impact op het milieu en waarvan de productie en commercialisering de sociale en ethische regels naleven. Dit begrip wordt nader gedefinieerd in de technische bepalingen van de opdracht.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 00:00
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elsene
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Delrue Morgane

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het loutere feit van de indiening van de offerte verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt van artikel 61 § 1 en § 2 van KB 15 juli 2011.
1. Bijdragen sociale zekerheid
Door het loutere feit van de indiening van de offerte verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt van artikel 61 § 1 en § 2 van KB 15 juli 2011.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten voor de toegang ertoe de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen volgens de bepalingen van het artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Met het oog hierop zal de Aanbestedende Overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) de situatie van de rekening van de inschrijver jegens de instelling voor sociale zekerheid (RSZ) nagaan.
Voor de inschrijver die personeel uit een andere Lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, waarbij wordt bevestigd dat volgens de rekening uiterlijk vastgesteld op de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, hij in orde is inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
2. Fiscale verplichtingen.
Kan in elk stadium van de procedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische inschrijver verifieert zichzelf de aanbestende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzicht van de FOD Financïen bij elekronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, waarbij wordt bevestigd dat volgens de rekening uiterlijk vastgesteld op de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, hij in orde is op met zijn fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
3. Beroepsfaut.
De inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de Gemeente Elsene aannemelijk zal kunnen maken, kan uitgesloten worden van deelname aan de opdracht.
4. Toegang tot het beroep
De inschrijver bezorgt een kopie van het document waaruit zijn registratie bij FAVV blijkt, alsook een kopie van de toelating.

Vakbekwaamheid

VEREIST NIVEAU :
De inschrijver bewijst zijn ervaring aan de hand van de lijst van de voornaamste diensten die de afgelopen drie jaar werden verricht, met minstens twee of meerdere referentie naar een gelijkaardige leveringen afhankelijk van het perceel waarvoor hij een offerte indient.

Eventuele minimumeisen:

1. VOOR PERCEEL 1 : de levering van producten uit de biologische landbouw over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 30.000,00 EUR BTW ;
2. VOOR PERCEEL 2 : de levering van eerlijke producten over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 10.000,00 EUR BTW ;
IN TE DIENEN DOCUMENT :
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer. De leveringen kunnen worden bewezen aan de hand van een of meerdere attesten die samengeteld tegemoetkomen aan het vereiste niveau.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!