Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van een polis “Alle risico’s brand” en “Alle risico’s elektronica” voor het Havenbedrijf Antwerpen.

Oproep tot kandidaatstelling. Afsluiten van een verzekeringspolis “Alle Risico’s Brand” en “Alle Risico’s Elektronica” voor het Havenbedrijf Antwerpen en haar filialen.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-07-2018
Publicatiedatum
13-07-2018
Deadline
20-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
66515100 - Brandverzekeringen
66519200 - Verzekeringen voor technische installaties
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

1. - Een zakencijfer in onderschrijving van patrimonium polissen dat op jaarbasis groter is dan EUR 10.000.000. Men mag hiervoor ook een beroep doen op de draagkracht van een moederbedrijf en/of groep waarvan men deel uitmaakt. Dit wordt aangetoond door een verklaring op erewoord.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

1. Vermelding op de lijst gepubliceerd door de FSMA
Een lijst met minimum 3 significante referenties per polis (verzekerd kapitaal van minstens EUR 100.000.000 voor alle risico’s brandpolissen en EUR 2.500.000 voor alle risico alle risico’s Elektronica

Eventuele minimumeisen:

-