Rectificatie

RAAMCONTRACT VOOR VERSCHILLENDE VERZEKERINGEN: Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Auto, Bouwverzekering, Vrijwilligersverzekering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0809.699.184_27015
Postadres
Ballaarstraat 35
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wouter Blondé
Telefoon
+32 472071598
E-mail
wouter.blonde@zorgbedrijf.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309763

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RAAMCONTRACT VOOR VERSCHILLENDE VERZEKERINGEN: Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Auto, Bouwverzekering, Vrijwilligersverzekering

Referentienummer: Zorgbedrijf Antwerpen-2018/033/WBE-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Materiële Schade, Bouwverzekering, Autoverzekering en Vrijwilligersverzekering (maar geen burgerlijke aansprakelijkheid). Meer bepaald worden de opdracht onderverdeeld als volgt:
Perceel 1: Verzekeringen Materiële Schade
Perceel 2: Bouwverzekering – Abonnementspolis
Perceel 3: Vrijwilligers volgens decreet (luik lichamelijke en materiële schade)
Perceel 4: Verzekeringen Auto
Luik 1: Verzekering Motorvoertuigen (vloot).
Luik 2: Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514756

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-229364

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte, Hierbij vesturen we addendum 1 van de selectieleidraad ter aanvulling en verduidelijking van de oorspronkelijke selectieleidraad. Vriendelijke groeten, Wouter Blondé

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!