Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren dranken verschillende gebouwen van de gemeente Wachtebeke en OCMW Wachtebeke voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020

De opdracht betreft het leveren van dranken en het ter beschikking stellen van de bijhorende logistieke ondersteuning aan verschillende gebouwen van de gemeente Wachtebeke en het OCMW van Wachtebeke. Deze gebouwen gebruiken op jaarbasis verschillende dranken voor vergaderingen, cursussen, verenigingsbijeenkomsten, optredens, ontmoetingsbijeenkomsten, recepties etc.
Het gemeentebestuur en het OCMW wil het integraal drankenpakket heruitbesteden voor de periode van 4 jaar vanaf 1/1/2017 t.e.m. 31/12/2020.

Publicatiedatum
28-10-2016
Deadline
17-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Wachtebeke
Postadres
Dorp 61, 9185 Wachtebeke, BE
Contactpunt(en)
College van burgemeester en schepenen .

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Geen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!