Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag. Referentie P5291: leveringen en eventueel plaatsing van onderzoeks- en operatielampen

Raamovereenkomst voor leveringen via open offerteaanvraag. Referentie P5291: leveringen en eventueel plaatsing van onderzoeks- en operatielampen

Publicatiedatum
21-06-2017
Deadline
16-08-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33167000 - Operatielampen
31524110 - Lampen voor operatiekamers
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst Materiaalbeheer
Ter attentie van
Annelies Michiels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie
o een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.
o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

o door een bankverklaring of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;
o door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

o aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en hun contactpersoon met telefoonnummer;
o aan de hand van monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de opdrachtgever

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!