Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2015.0831 : Plaatsing, verwijderen en levering van verkeerssignalisatie en diverse signalisatie uitrustingen langs de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze opdracht is een opdracht van bestellingen die met een enkele inschrijver gesloten wordt.
Deze opdracht betreft plaatsing, verwijderen en levering van verkeerssignalisatie en diverse signalisatie uitrustingen langs de wegen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
• De maatregelen vereist voor de organisatie van het verkeer tijdens de werken
• Het demonteren van de wegverhardingen en voetpadverhardingen van alle aard tot de diepte vereist voor het uitvoeren van de werken
• De verwijdering van alle puin, afval, enz… buiten het openbaar domein, met inbegrip van de verwijdering naar een recyclage-installatie overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995
• Het sorteren en vervoeren naar de Regie van de Wegen van de verkeerstekens, de draagpalen en de bevestigingsbeugels die verwijderd werden tijdens de werken
• Het leveren van de verkeerstekens, de draagpalen en alle vereiste toebehoren
• Het sorteren en reinigen van de materialen die hergebruikt worden in het raam van de aanneming
• Het monteren van de verkeerstekens op de draagpalen en de plaatsing van de draagpalen op het wegennet, of de plaatsing van de verkeerstekens op de bestaande draagpalen op het wegennet
• Het reinigen van de bestaande verkeerstekens
• De levering en de plaatsing van verschillende veiligheidsinrichtingen
• De herstelling van de wegverhardingen na de plaatsing van een draagpaal
• Verschillende prestaties vereist om te beantwoorden aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode
• Alle bijhorende en verwante werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken
• De controle- en keuringsproeven
• Het opmaken van de as-built-plannen

Publicatiedatum
12-08-2016
Deadline
29-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
31518000 - Signalisatielichten
34928471 - Materiaal voor signaleringsborden
50232200 - Onderhoud van verkeerslichten
45316211 - Installeren van verlichte verkeersborden
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Onderhavige opdracht is het voorwerp van meerdere bestellingen die door de aanbestedende overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de Aanbestedende Overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 750.000,- €, incl. B.T.W., bedraagt en niet hoger is dan 2.400.000,- €, incl. B.T.W. Overeenkomstig artikel 26, § 1, 2°, b) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, zoals gewijzigd, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om, tot driemaal toe, gelijkaardige werken te herhalen, conform het oorspronkelijke ontwerp.

Waarde: Tussen 619834.71 EURen 1983471.07 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 58 tot 60: Algemene bepalingen.
1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht.
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C

Vakbekwaamheid

Art. 67 tot 79: Kwalitatieve selectie.
De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden volgende :
• De inschrijver levert samen met zijn offerte :
- een signalisatiebord type B5 met diameter 400mm
- een signalisatiebord type B9 met diameter 400mm
- een vierkant signalisatiebord (400x550mm) (beschrijving in bijlage 1)
- een bevestigingsbeugel om een bord op een driekleurige signalisatiepaal te bevestigen
die beantwoordt aan de specificaties van onderhavig bestek.
- een CE-attest per type materiaal dat er gebruikt wordt (SB250 – Type 2000 – Stedelijk type)

• hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C, en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 volgens de raming van de aanbestedende overheid);
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
• een lijst van gelijkaardige werken die het voorwerp uitmaken van het huidige bestek met twee dat plaatsing, verwijderen en levering van verkeerssignalisatie en diverse signalisatie uitrustingen langs de wegen vertonen in een stedelijk context en uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C