Rectificatie

Huren koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiksgoederen)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sven Meert
Telefoon
+32 37783558
E-mail
sven.meert@sint-niklaas.be
Fax
+32 37600882

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.sint-niklaas.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Huren koffieapparatuur (inclusief aankopen verbruiksgoederen)

Referentienummer: 2018-162/OVA/huren koffieapparaten/

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15861000 - Koffie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537906

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 7 februari 2019, 11.00. Er zal eveneens, in de week van 21 januari 2019, een erratum gepubliceerd worden met antwoorden op de vragen die gesteld werd door verschillende ondernemers.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!