AZ Groeninge vzw
Aankondiging van een opdracht

Aankoop koffie

Betreft raamovereenkomst voor de aankoop van koffie inclusief koffietoestellen in bruikleen en onderhoudscontract.

Publicatiedatum
19-07-2016
Deadline
19-09-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
39220000 - Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
15861000 - Koffie
42968100 - Drankenautomaat
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Jo Maes

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Aantal koffietoestellen noodzakelijk voor inrichting nieuw ziekenhuis + koffieverbruik voor een periode van 4 jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring dient te zijn opgemaakt in het jaar 2016.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een nota met beschrijving van de dienst na verkoop met vermelding van:
-het aantal technici die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de inschrijver, uren van bereikbaarheid

Eventuele minimumeisen:

Minimum 3 gelijkaardige leveringen kunnen aantonen in de zorgsector gedurende de laatste 3 jaar.