Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Namaak. Een eerlijke geschiedenis over bedrog en vervalsing”.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
60 Rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
hehtenders@ep.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Namaak. Een eerlijke geschiedenis over bedrog en vervalsing”.

Referentienummer:   -

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   92521100 - Diensten voor museumexposities

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De uitnodiging tot inschrijving beoogt het opzetten van een opdracht voor werken voor het ontwerp, de productie, de installatie, het onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Namaak. Een eerlijke geschiedenis over bedrog en vervalsing”, in overeenstemming met de internationale normen voor musea en bewaring, in het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.250.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen
45212313 - Bouwen van museum
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
39100000 - Meubilair
44523200 - Bevestigingsmateriaal
32322000 - Multimedia-uitrusting
79822500 - Maken van grafische ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De uitnodiging tot inschrijving beoogt het opzetten van een opdracht voor werken voor het ontwerp, de productie, de installatie, het onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Namaak. Een eerlijke geschiedenis over bedrog en vervalsing”, in overeenstemming met de internationale normen voor musea en bewaring, in het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel. De diensten/werkzaamheden omvatten:
1) ontwerp van de tijdelijke tentoonstelling, in samenwerking met het curatoriële team van het Huis van de Europese geschiedenis;
2) inrichting van de bestaande ruimten, vervaardiging, levering en installatie van scheidingswanden, meubilair, toonbanken, uitstalkasten en montagebevestigingen voor objecten, met inbegrip van de hantering en installatie van de objecten, grafische stukken en scenografische elementen;
3) levering en installatie van de verlichtingsinstallatie, audiovisuele en multimediahardware en alle andere noodzakelijke technische installaties, met inbegrip van een tentoonstellingscontrolesysteem, rekening houdend met het hergebruik van delen van het bestaande verlichtingssysteem („Medialon”) en roosters die zijn vastgemaakt aan het plafond;
4) ontwikkeling en tenuitvoerlegging van alle audiovisuele en multimediasoftware;
5) regie en productie van films en presentaties, gebaseerd op scenario's die zijn opgesteld door het team van het Huis van de Europese geschiedenis, waaronder interviews met deskundigen die zijn geïdentificeerd door het Huis van de Europese geschiedenis;
6) productie van praktische elementen, waaronder spellen en quizzen;
7) productie van replica's;
8) onderhoud van de tijdelijke tentoonstelling zodat de systemen goed werken en zo min mogelijk defect zijn, met inbegrip van occasionele verandering van objecten in toonbanken;
9) afbraak, demontage van objecten, sortering en verwijdering van de tijdelijke tentoonstelling;
10) onderzoek naar inhoud, object, beeld, film en muziek evenals aankoop ervan, met inbegrip van noodzakelijke rechten, voor de tentoonstelling en voor online- en gedrukt gebruik;
11) plaatsing van een palissade tijdens installatie en afbraak van de tentoonstelling.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van het ontwerp  / Weging:   49

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van de methodologie, het projectbeheer en de planning, alsook de samenstelling van het/de team(s)  / Weging:   21

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 146-333502

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en afbraak van de tijdelijke tentoonstelling „Namaak. Een eerlijke geschiedenis over bedrog en vervalsing”.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Bruns B.V.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Bergeijk
NUTS-code
NL412
Postcode
5571CR
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.250.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.250.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Bezoek aan de gebouwen:
er vindt een optioneel bezoek plaats aan de kantoren op: 4.9.2018 om 10:00, MET.
Een ondernemer aan wie het Europees Parlement rechtstreeks de documenten betreffende de uitnodiging tot inschrijving voor deze opdracht heeft verzonden of die deze via andere kanalen heeft verkregen, mag deelnemen aan het bezoek aan de kantoren. Ondernemers die dit bezoek willen bijwonen moeten zich 2 werkdagen vóór aanvang van het bezoek aanmelden, met vermelding van hun naam, samen met de namen en functies van overige deelnemers, hun geboortedatum, nationaliteit en paspoort- of identiteitskaartnummer (deze dient te worden meegebracht) per e-mail via: hehtenders@europarl.europa.eu
Per ondernemer mogen maximaal 2 vertegenwoordigers het bezoek bijwonen.
Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging van opdracht, overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, zoals laatst gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2462 van de Commissie van 30.10.2015.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2600
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
-
Plaats
Strasbourg
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2600
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!