Aankondiging van een opdracht

Catering. Levering van brood en banket op afroep (2017-2018-2019)

Deze opdracht omvat het leveren van brood en banket op afroep voor een looptijd van 3 jaar.
Levering van oa wit en bruin brood, melkbroden, suikerbroden, gebak op zondag,... dient dagelijks te gebeuren.

Publicatiedatum
10-11-2016
Deadline
22-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Geraardsbergen
Postadres
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen, BE
Contactpunt(en)
Daisy PLETINCKX

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:
- Een uittreksel uit het strafregister uitgereikt op rechtspersoon, hetzij natuurlijk persoon indien eenmanszaak, of een evenwaardig document, niet ouder dan 6 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

* Passende recente bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt (document mag niet ouder zijn dan 12 maanden op de uiterste datum van indiening van de offerte)

Eventuele minimumeisen:

- De bankverklaring dient ondertekend door een financiële instelling.

Vakbekwaamheid

*Referentielijst met minstens 3 gelijkaardige opdrachten, te bewijzen via attesten van goede uitvoering.
*Attest BRC-norm
*IFS-certificaat
*Technische fiches van alle aangeboden goederen.
*Gedetailleerde oplijsting van het assortiment aan individueel gebak dat kan worden aangeboden voor de opgegeven forfaitaire stukprijs.
*Stalen van alle producten vermeldt in de inventaris.

Eventuele minimumeisen:

- De oplijsting omvat minimaal een keuzemogelijkheid uit 5 soorten gebak.
- De technische fiche omvat minstens de samenstelling van het brood.
- De stalen moeten afgeleverd zijn vóór 9 uur op dag van opening van de offertes.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!