Aankondiging van een opdracht

Raamcontract algemene voeding

Raamcontract algemene voeding

Publicatiedatum
02-11-2016
Deadline
13-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Klina
Postadres
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nadja De Ryck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Geraamd op 1.450.000 EUR BTW excl.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

indien er geen passende bankverklaring bij de offerte gevoegd is, wordt de offerte uitgesloten.

Vakbekwaamheid

document 1 : technische fiche van de aangeboden producten dienen bijgevoegd te zijn
document 2 : attest waarin de inschrijver bewijst dat hij de HACCP reglementering volgt. Alle nodige (EEG-) erkenningen voor uw sector
document 3: lijst met minimaal de 5 voornaamste klanten gedurende de afgelopen 3 jaar met het totaal bedrag van de leveringen per jaar
document 4: korte beschrijving van de onderneming, de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit en hygiëne, alsook leverbetrouwbaarheid en traceability te waarborgen
document 5:eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole
document 6: online bestellingen moeten mogelijk zijn
document 7: dataverkeer bestellingen via online platform dienen automatisch in het erp pakket sap getransfereerd te kunnen worden, zo ook de online bevestigingen van de bestellingen (zie tevens technische specificaties)
De leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigden hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming waar de goederen geproduceerd en/of opgeslagen worden, zich van de technische bekwaamheid te komen vergewissen.

Eventuele minimumeisen:

bij afwezigheid van de gevraagde documenten 1 tem 4 wordt de offerte uitgesloten.
document 5: strekt tot aanbeveling
document 6-7: bewijs van functionerend systeem

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!