Rectificatie

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
0253.973.219_19952
Postadres
Provincieplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3010
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16267202
E-mail
aankoopcel@vlaamsbrabant.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsbrabant.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312497

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Referentienummer: Prov_VB-FIN-VERZ-18-01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517718

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-268499

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Borgtocht - p. 12 (contractuele bepalingen) van het bestek werd aangepast. In het oorspronkelijke bestek werd een borgtocht gevraagd. Dit werd aangepast: conform artikel 25 van het KB van 14 januari 2014: aangezien dit een opdracht voor verzekeringsdiensten betreft, wordt geen borgtocht geëist.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!