Rectificatie

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
0253.973.219_19952
Postadres
Provincieplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3010
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16267202
E-mail
aankoopcel@vlaamsbrabant.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsbrabant.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312497

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Referentienummer: Prov_VB-FIN-VERZ-18-01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een brandverzekering voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-517718

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-268499

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Borgtocht - p. 12 (contractuele bepalingen) van het bestek werd aangepast. In het oorspronkelijke bestek werd een borgtocht gevraagd. Dit werd aangepast: conform artikel 25 van het KB van 14 januari 2014: aangezien dit een opdracht voor verzekeringsdiensten betreft, wordt geen borgtocht geëist.