Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop bestel- en stockbeheerssysteem en toelevering verbruiksgoederen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
22-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
OCMW Kampenhout | 1910 Kampenhout, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
30192000 - Kantoorbenodigdheden
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
Korte inhoud
De opdracht bestaat uit het leveren en installeren van een bestel- en stockbeheersysteem, het leveren van de gebruiksgoederen en de dienstverlening die hiermee samenhangt.
Hieronder geven we een beknopte beschrijving van wat verwacht wordt van de leverancier:
• Orderverwerking via een gestructureerd stockbeheersysteem. Dit omvat ondermeer:
° leveren hardware en software scanners
° Aanmaak van unieke (bar)codes per product, stockageplaats, enz.
° Opslagmodaliteiten leveren en plaatsen per afdeling/dienst.
° Installatie IT-voorzieningen geïnstalleerd om het stockbeheer en de bestelaanvragen van de voorraadartikelen te laten verlopen via scanning
• Aanlevering van de verbruiksgoederen op een gehoesde en verzegelde rolcontainer, per verzorgingsafdeling.
• Opleiding aan de betreffende medewerkers
• Onderhoud van de barcodeplaatjes en de productcatalogus
• Analyse van de historische verbruiken van de gebruikte producten op een afdeling/dienst.
• Aanlevering van de nodige managementinformatie om het OCMW van Hoogstraten toe te laten op regelmatige tijdstippen een evaluatie uit te voeren van deze stocks.
• Regelmatige opvolgingsvergaderingen (minimum 2 keer per jaar)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Plan van aanpak - 20
Kwaliteit: Levertermijn - 20
Kwaliteit: Service level - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Minimum vereisten
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Minimum vereisten
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
truck tower-crane sharing