Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het bereiden en leveren van warme maaltijden aan het OCMW van Maarkedal bestemd voor het woonzorgcentrum Ter Gauwen en de beneficianten van de dienst maaltijdbedeling aan huis voor de periode 2018 tot en met 2021

Diensten
Publicatie datum
16-06-2017
Geraamde totale waarde
608880.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Maarkedal | 9680 Maarkedal, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15894200 - Bereide maaltijden
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het bereiden en leveren van warme maaltijden
aan het OCMW van Maarkedal bestemd voor
het woonzorgcentrum Ter Gauwen en
de beneficianten van de dienst Maaltijdbedeling aan huis
voor de periode 2018 tot en met 2021.
Basisopdracht: jaar 2018
Verlenging 1: jaar 2019
Verlenging 2: jaar 2020
Verlenging 3: jaar 2021
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit van de aangeboden maaltijden - 50
Kwaliteit: Prijs - 20
Kwaliteit: Klantenservice - 15
Kwaliteit: Ter beschikking stellen van materialen en dit voor zowel het woonzorgcentrum als aan de beneficianten van de dienst Maaltijdbedeling aan huis - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
*
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Tevens dienen volgende inlichtingen bij de offerte gevoegd:
* Een uitvoerige omschrijving van opvolging van de HACCP-reglementering (levensmiddelenhygiëne alsook autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen).
* Lijst van de voorgestelde producten, variatie en samenstelling van de diverse menu's over 6 weken.
* Beschrijving van de porties en kwaliteit van de voeding (versheid en gewicht van vlees/vis, groenten en aardappelen/rijst/pasta.
* Beschrijving van de wijze en termijn van bestellen en frequentie van levering. Geef aan hoe weekends, feestdagen - wettelijke en andere verlofdagen - worden opgevangen.
* Beschrijving van de verpakking.
* Lijst van de leveranciers waar de producten worden afgenomen.
* De beschrijving en uitwerking van een dieetmenu, rekening houdend met de basisdiëten (zoutarm, vetarm, licht verteerbaar, diabetes) en consistentieaanpassingen.
* Beschrijving van de productie, portionering, gebruikte recipiënten en warmhoudsysteem, vervoer en levering van de maaltijden.
Minimum vereisten
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Een beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zijn onderneming biedt op het vlak van studie en onderzoek.
* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven.
truck tower-crane sharing