Aankondiging van een gegunde opdracht

DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
2.236.209,52 PLN
Aanbestedende overheid
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu | 60-811 Poznań, PL | Defensie | Sekcja zamówień Publicznych
Opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
Korte inhoud
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla
14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w poznaniu wg zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b (formularze cenowe dla poszczególnych zadań) do SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 4a i 4b (dla poszczególnych zadań) do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań: 2.
Zadanie nr 1- dostawa mleka
Zadanie nr 2 - dostawa przetworów mleczarskich
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają:
- formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ;
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4a i 4b do SWZ;
- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 5 do SWZ;
Gunningen

Perceel 1: Zadanie nr 1- dostawa mleka

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
195.200,00 PLN
Bedrijven
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | 18-200 Wysokie Mazowieckie, PL

Perceel 2: Zadanie nr 2 - dostawa przetworów mleczarskich

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
1.012.633,00 PLN
Bedrijven
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | 18-200 Wysokie Mazowieckie, PL
truck tower-crane sharing