Aankondiging van een opdracht

Levering dranken (frisdranken, waters, limonades en bieren)

Leveringen
Publicatie datum
26-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Levering dranken (frisdranken, waters, limonades en bieren)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Kwaliteit en smaak - 30
Kwaliteit: Aanbod bio- of fairtradeproducten - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Bij elke referentie dient u ook de naam en functie van de contactpersoon van deze publiek- of privaatrechterlijke instanties op te geven alsook de contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres,...).
Minimum vereisten
Minimum 3 referenties
truck tower-crane sharing