Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de afname van wijnen en sterke dranken voor de periode 2021-2024.

Leveringen
Publicatie datum
18-09-2020
Deadline
19-10-2020 08:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Sara Ferlin
Opdrachtcodes (CPV)
15911000 - Sterke dranken
15930000 - Wijnen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de afname van wijnen en sterke dranken voor de periode 2021-2024.
Beschrijving
Beschrijving
Raamovereenkomst voor de afname van wijnen en sterke dranken voor de periode 2021-2024.
Looptijd
2 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15911000 - Sterke dranken
Regiocode (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Gunningscriteria
Prijs: 140
Kwaliteit: Smaaktesten op stalen voor recepties en evenementen - 40
Kwaliteit: Smaaktesten op stalen voor grootkeuken, dienstencentra, woonzorgcentra en ontmoetingscentra. - 40
Kwaliteit: Degustaties: omschrijving, beleving & advies - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. zie criteria technische bekwaamheid
Minimum vereisten
1. zie criteria technische bekwaamheid

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de drie referenties van leveringen van gelijkaardige producten zoals voorzien in het huidig bestek (wijnen en sterke dranken) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2. Bestelinfo - toegang online catalogus
3. Catalogus aanvullende dranken.
4. Gegevens leverafspraken.
5. Degustaties op grondgebied Kortrijk.
6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Minimum vereisten
1. De leveringen worden aangetoond door attesten in bijlage te laten invullen door de bevoegde autoriteit.
Er moet minstens één gelijkaardig leveringscontract op vlak van financiële grootorde.
Er moet minstens één gelijkaardig leveringscontract zijn waarbij geleverd wordt aan één of meerdere zorginstellingen.
Het niet toevoegen van deze referentielijst leidt tot het weren van de offerte.
2. De leverancier geeft bij de offerte inloggegevens mee zodat het webportaal om bestellingen te plaatsen door de gebouwverantwoordelijken geraadpleegd kan worden.
De leverancier geeft een voorbeeld mee van hoe een bestelling eruitziet (standaard producten + aanvullende producten zoals klein en groot gratis horecamateriaal)
Het niet meegeven van deze inloggegevens en bestelvoorbeeld leidt tot het weren van de offerte.
3. Er wordt een catalogus bijgeleverd van de normaal leverbare producten aanleunend bij het bestek.
De catalogus wordt ofwel in pfd-formaat of via inloggegevens op een webportaal toegankelijk gesteld.
Alle eenheidsprijzen + toepasbare korting op de producten uit catalogus worden duidelijk meegedeeld.
De catalogus vermeldt alle leverbare priducten met duidelijke verpakkingshoeveelheden.
4. De inschrijver voegt een document bij waarop alle gegevens vermeld staan met betrekking op de leverafspraken:
- contactpersoon gewone dagelijkse leveringen;
- contactpersoon noodleveringen (avond of weekend);
- contactpunt klachtenbehandeling met registratie van gemaakte meldingen;
- contactpunt productenlijst + catalogus aanvullende dranken;
- contactpunt catalogus klein horeca- en uitbatingsmateriaal (enkel perceel 1)
- contactpunt catalogus groot horeca- en uitbatingsmateriaal (enkel perceel 1).
5. Externe klanten van organisatie Kortrijk vragen degustaties als voorbereiding op een evenement.
De inschrijver toont aan dat hij deze degustaties kan organiseren op grondgebied Kortrijk (postcodes 8500, 8501, 8510 en 8511).
Dit moet telkens dezelfde vaste locatie zijn, bij voorkeur op adres van de wijnhandel van de inschrijver.
Huurkosten aanrekenen aan Kortrijk is niet toegestaan.
Deze degustaties worden beoordeeld binnen de gunningscriteria.
Het niet kunnen organiseren van deze degustaties leidt tot weren van de offerte.
6. De inschrijver beschrijft hoe hij duurzaam onderneemt op vlak van milieuvriendelijkheid.
Alle ondernomen acties hiervoor worden opgesomd:
- milieuvriendelijke investeringen (gebouwinfrastructuur, wagenpark,...);
- milieuvriendelijke verpakkingen (reduceren van verpakkingsmateriaal, terugname verpakkingsmateriaal, recycleerbaar verpakkingsmateriaal);
- afvalverwerking;
De inschrijver beschrijft hoe hij duurzaam onderneemt op vlak van sociale duurzaamheid:
Alle ondernomen acties hiervoor worden opgesomd:
- aandacht sociale economie;
- aandacht sociale tewerkstelling en opleiding;
- steunen van sociale projecten lokaal, regionaal, nationaal of internationaal;
- aandacht voor eerlijke handel (nog verder te omschrijven)
Het niet beschrijven van het maatschappelijk ondernemen binnen de organisatie lijdt tot het weren van de offerte.
truck tower-crane sharing