Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van verse groenten en fruit

Leveringen
Publicatie datum
16-09-2020
Deadline
15-10-2020 09:30
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme | 9100 Sint-Niklaas, BE | Gezondheid | Mevrouw Tamara De Rechter
Opdrachtcodes (CPV)
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
Korte inhoud
Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd.
Het doel van de raamovereenkomst is de levering van verse groenten en fruit door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteder gedurende de looptijd beschreven in het bestek.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek.
Onderhavige opdracht is opgedeeld in 1 perceel onder verschillende assortimentsgroepen.
I. Bewerkt fruit
II. Bewerkte groenten warme en koude bereiding
III. Salades zonder dressing
IV. Salades met dressing
V. Maaltijdsalades in bowl
VI. Aardappelproducten
VII. Top van belangrijkste verse groenten en vers fruit
VIII. Vers fruit
IX. Verse groenten
Beschrijving
Beschrijving
Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd.
Het doel van de raamovereenkomst is de levering van verse groenten en fruit door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteder gedurende de looptijd beschreven in het bestek.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek.
Onderhavige opdracht is opgedeeld in 1 perceel onder verschillende assortimentsgroepen.
I. Bewerkt fruit
II. Bewerkte groenten warme en koude bereiding
III. Salades zonder dressing
IV. Salades met dressing
V. Maaltijdsalades in bowl
VI. Aardappelproducten
VII. Top van belangrijkste verse groenten en vers fruit
VIII. Vers fruit
IX. Verse groenten
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Kwaliteit van de producten - 35
Kwaliteit: Kwaliteit van de aan te leveren artikelen gedurende volledige looptijd - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver verklaart dat hij de omzet van de bedrijfsactiviteit kan aantonen, die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. De gecumuleerde omzet specifiek voor het voorwerp van de opdracht bedraagt min. 4.000.000,00 euro excl. btw. De gecumuleerde omzet = (omzetcijfer jaar n-1) + (omzetcijfer jaar n-2) + (omzetcijfer jaar n-3) waarbij ‘n’ staat voor het lopende boekjaar van de inschrijver (bijlage C).

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver verklaart dat hij gelijkaardige opdrachten heeft qua inhoud en volume in de zorgsector. De inschrijver stuurt een referentielijst (bijlage D) mee gestaafd met attesten van goede uitvoering (bijlage E). Waarbij de aanbesteder contact kan opnemen met sommige referenties om te peilen naar hun ervaring.
2. De inschrijver verklaart dat hij beschikt over een geldig autocontrolesysteem (ACS).
3. De inschrijver verklaart dat hij beschikt over een geldig kwaliteitscertificaat (bv. FSSC 22000, BRC, IFS, …) opgesteld door een onafhankelijke instantie of gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking relevant voor deze opdracht. Indien er gewerkt wordt met een onderaannemer dient de inschrijver desbetreffende bewijsstukken ook mee te sturen met zijn offerte. Alle bewijsstukken dienen betrekking te hebben op de uitvoerende activiteiten.
4. De inschrijver gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever, de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, eventueel vergezeld van andere deskundigen, zich ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, van de technische bekwaamheid kunnen komen vergewissen.
Minimum vereisten
1. Minimum vier referenties uit de zorgsector.
2. Voorlegging vereiste bewijsstukken (bijlage F).
3. Voorlegging vereiste bewijsstukken (bijlage G).
4. De inschrijver gaat akkoord.
truck tower-crane sharing