Aankondiging van een opdracht

Alimente pentru prepararea hranei – Carne de pui și preparate din carne

Leveringen
Publicatie datum
22-11-2021
Deadline
20-12-2021 15:00
Geraamde totale waarde
827527.57 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | 700506 Iasi, RO | Publiekrechtelijke instelling | Onderwijs | Ramona Creanga
Opdrachtcodes (CPV)
15110000 - Vlees
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Korte inhoud
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Acord cadru de furnizare de alimente pentru prepararea hranei pentru cantinele autorității contractante.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 16 zile.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucrătoare, autoritatea va răspunde în ultima zi lucratoare înainte de termenul respectiv.
Beschrijving percelen

Perceel 1: CARNE CONGELATA DE PUI

Beschrijving
Legume însilozare conform caietului de sarcini
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15110000 - Vlees
Regiocode (NUTS)
RO213 - Iaşi
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: PREPARATE DE CARNE

Beschrijving
Legume conform caietului de sarcini
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO213 - Iaşi
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,2Utilaje, instalatii si echipament tehnictranport sau document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijlocul de transport al produselor alimentare de origine animala/nonanimala) care să demonstreze că operatorul economic dispune de cel puțin un mijloc de transport autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de produse de origine animală conform art.8 din ORDINUL nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. (se vor prezenta documente care confirmă modul de dispunere pentru mijlocul de transport care pot fi: acte proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispoziție și autorizatia sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport marfa). Modalitatea de îndeplinirea cerintei: Completare la nivelul DUAE prin care operatorul economic confirma ca detine documente justificative care indeplinesc criteriul solicitat.Persoanele juridice/fizice străine, vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, documente însoțite de traducere autorizată în limba română.Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Minimum vereisten
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor indica la nivelul DUAE partea IV: Criteriile de selecție - secțiunea C (Capacitate tehnica si profesionala) numarul documentului/documentelor ce sustin indeplinirea acestui criteriu. Documentul justificativ/documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (se vor prezenta documente care confirmă modul de dispunere pentru mijlocul de transport care pot fi: acte proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispoziție și autorizatia sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport marfa). In situatia in care in urma demersurilor realizate de autoritatea contractanta in baza art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.
truck tower-crane sharing