Aankondiging van een opdracht

Levering van koffie en levering van verkoopautomaten en koffieautomaten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hôpitaux Iris Sud
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Baron Lambertstraat 38
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jean-Christophe Gautier
Telefoon
+32 27398563
E-mail
jgautier@his-izz.be
Fax
+32 27398542

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.his-izz.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/617/KC/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van koffie en levering van verkoopautomaten en koffieautomaten

Referentienummer:   HIS/PO/2019/CAFÉ

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15861000 - Koffie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel (Etterbeek) / IZZ Etterbeek Elsene, Jean Paquot straat 63 te 1050 Brussel (Elsene) /...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Duur van het contract: 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging van twee keer een periode van een jaar.
De aanbestedende dienst kan het contract aan het einde van de eerste periode van drie jaar opzeggen door middel van een aangetekende brief, drie maanden vóór de vervaldag.
Zonder voorafgaande kennisgeving die 3 maanden voor het verstrijken van de eerste periode van drie jaar wordt verzonden, wordt het contract verlengd met een nieuwe periode van een jaar.
Na deze verlenging van een jaar kan de aanbestedende dienst het contract opzeggen door middel van een aangetekend schrijven 3 maanden vóór de vervaldatum.
Zonder voorafgaande kennisgeving die 3 maanden voor het verstrijken van de verlengde periode van één jaar wordt verzonden, wordt het contract verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.
De markt wordt automatisch beëindigd, zonder kennisgeving, aan het einde van het 5e jaar.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   gebruiksgemak en onderhoud  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   certificaat  / Weging:   10

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   2

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
* Een lijst met de belangrijkste leveringen van de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of particuliere ontvanger. De leveringen worden bewezen door certificaten die zijn afgegeven of medeondertekend door de bevoegde autoriteit of, indien de geadresseerde een particuliere koper is geweest door een certificaat van de koper of, bij gebrek daaraan, door een verklaring van de leverancier.
- De inschrijver moet het technische gegevensblad van elke voorgestelde distributeur en koffiemachine verstrekken.
- Op verzoek moet de inschrijver de CE-verklaring van elke voorgestelde distributeur en koffiemachine kunnen verstrekken.
- De inschrijver moet de bijlagen in dit bestek correct ingevuld invullen:
- Bijlage C: Veiligheidseisen: apparatuur en producten;
- Bijlage D: Vorm FE.01.01 en;
- Bijlage E: formulier FE.01.02.

Eventuele minimumeisen:

* De inschrijver moet minstens het certificaat van goede uitvoering van drie ziekenhuizen of bedrijven overleggen, alle certificaten moeten een omzet behalen die minstens gelijk is aan het bedrag van de bieding.
- De inschrijver moet het technische gegevensblad van elke voorgestelde distributeur en koffiemachine verstrekken.
- Op verzoek moet de inschrijver de CE-verklaring van elke voorgestelde distributeur en koffiemachine kunnen verstrekken.
- De inschrijver moet de bijlagen in dit bestek correct ingevuld invullen:
- Bijlage C: Veiligheidseisen: apparatuur en producten;
- Bijlage D: Vorm FE.01.01 en;
- Bijlage E: formulier FE.01.02.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-03-2019

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   04-03-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   05-03-2019

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   Iris Ziekenhuizen Zuid - Departement Aankopen, Baron Lamberstraat n°38 te 1040 Brussel (Etterbeek)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Plaatsbezoeken zijn op afspraak en in overleg met:
Voor Molière website: mevrouw Ariane Wuille, site manager die kan worden gecontacteerd op 02 / 348.51.43 of 0475 / 34.41.65 en mevrouw Vanessa Dejaeghere, chef-kok die kan gecontacteerd worden op 02 / 348.51.73
Voor de site Etterbeek Ixelles Lady Eleanor De Le Court, site manager die kan worden gecontacteerd op 02 / 641.47.60 of 0491 / 86.56.29 en Alain Kapelaan, adjunct-afdeling keuken en een cafetaria, die is te bereiken op 02 / 641.47.67
Voor de site Bracops Joseph: de heer Roland Cant, hoofd bereikte plaats 02 / 556.14.01 of 0478 / 99.99.01 en de heer Kevin Melis, chef-kok die kan gecontacteerd worden op 02 / 556.16.42
Voor de site Baron Lambert: mevrouw Ariane Wuille, site manager die kan worden gecontacteerd op 02 / 348.51.43 of 0475 / 34.41.65 en Marie-Joëlle Vasseur, hoofd van de afdeling keukens / cafetaria bereikbaar op 02 / 641.46.06 of Mr. Alain Chapelain, assistent in de keuken en cafetaria-afdeling, bereikbaar op 02 / 641.47.67
Het doel van dit bezoek aan de site is om kennis te maken met de infrastructuur, om de behoeften en technische beperkingen te meten, om de voltooiing te meten en om kennis te maken met het bezorgnetwerk.
We vestigen de aandacht van de inschrijver op het feit dat de plaatsen voor koffiedispensers en espressomachines in de verschillende afdelingen van Iris Sud Hospitals al vooraf zijn vastgesteld. Om deze reden en om problemen tijdens de installatie te voorkomen, is de bieder tijdens zijn bezoek verplicht rekening te houden met zowel de ruimte als het type apparaat.
Na het bezoek moet de inschrijver garanderen dat de distributeurs en espressomachines die zullen worden geïnstalleerd de juiste afmetingen zullen hebben en tegelijkertijd de dagelijkse productiecapaciteit van elke Iris Sud-ziekenhuisservice zullen respecteren.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-01-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!