Aankondiging van een opdracht

Bestek voor de uitbating van het maaltijdgebeuren

Diensten
Publicatie datum
21-06-2017
Deadline
07-09-2017 11:00
Geraamde totale waarde
2500000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Hoogstraten | 2320 Hoogstraten, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
De opdracht bestaat uit de uitbating van de afwerkingskeuken en de levering van maaltijden voor het woonzorgcentrum (WZC), het dagverzorgingscentrum (DVC), het lokaal dienstencentrum (LDC) en de maaltijdbedeling aan huis van de thuisdiensten van het OCMW. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen:
PERCEEL 1: Uitbating van de afwerkingskeuken, levering van maaltijden ten behoeve van het WZC, DVC en het lokaal dienstencentrum (LDC).
PERCEEL 2: Levering van maaltijden en maaltijdbedeling van de thuisdiensten.
Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende inschrijvers toe te wijzen. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Uitbating van de afwerkingskeuken, levering van maaltijden ten behoeve van het WZC, DVC en het lokaal dienstencentrum (LDC)

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

Perceel 2: Levering van maaltijden en maaltijdbedeling van de thuisdiensten.

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing