Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - cluster Interne ondersteuning. Concessie van diensten met betrekking tot de pastorij van Meldert-Aalst - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
28-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Stad Aalst | 9300 Aalst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
85310000 - Maatschappelijke diensten
Korte inhoud
cluster Interne ondersteuning. Concessie van diensten met betrekking tot de pastorij van Meldert-Aalst
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit voor het lokale gemeenschapsleven - 50
Kwaliteit: Algemene financiële aspecten van het project - 40
Kwaliteit: Duur van de concessie - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De Vzw’s en vennootschappen die reeds meer dan 3 jaar activiteiten hebben moeten voorleggen:
- Laatst goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie jaren
- Berekening van de ratio’s vermeld in de concessieleidraad voor elk van de drie boekjaren
Indien aan één der opgelegde ratio’s niet is voldaan, terwijl de inschrijver van mening is dat hij toch aan de geest van de vereiste ratio’s voldoet, kan de inschrijver een boekhoudkundige verklaring als argumentatie laten opmaken door zijn bedrijfsrevisor. In dat geval behoudt de STAD AALST zich het recht voor om deze argumentatie te evalueren, en om naar eigen dunken te beslissen of dit alsnog aanleiding geeft tot uitsluiting of aanvaarding.
Natuurlijke personen en entiteiten die geen laatste drie jaarrekeningen kunnen voorleggen:
De concessionaris legt een bankverklaring voor waarin een bankinstelling bevestigt dat de conform het financieel plan vereiste bedragen voor handen zijn.
De financieel-economische draagkracht van de inschrijver wordt derhalve bewezen aan de hand van het financieel plan en de bijhorende bankverklaring zoals hier beschreven. De inschrijver voegt een gedateerde en ingevulde verklaring toe van zijn financiële instelling nopens zijn kredietwaardigheid. Deze verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn. Het model van deze verklaring is opgenomen als bijlage bij de leidraad.
Minimum vereisten
Zie hierboven

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
/
Minimum vereisten
/
truck tower-crane sharing