Aankondiging van een opdracht

Leveren van koffie en toebehoren en het gratis in bruikleen stellen van koffiezetautomaten

Leveringen
Publicatie datum
12-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Lokale politie zone RIHO-5453 | 8800 Roeselare, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
15861000 - Koffie
Korte inhoud
Het huidige contract met de leverancier voor koffie en toebehoren en het gratis in bruikleen stellen van koffiezetautomaten loopt ten einde op 30 september 2017. Daarom wordt een nieuwe opdracht uitgeschreven voor een periode van één jaar. Na deze periode kan het contract van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd worden. Het contract kan maximum 3 keer verlengd worden met één jaar.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid - 45
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service en leveringstermjin - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
-

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
Minimum vereisten
-
truck tower-crane sharing