Aankondiging van een opdracht

Maaltijden van 2018 tot en met 2021 : Bereiding, beheer en levering van maaltijden

Diensten
Publicatie datum
12-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Ukkel | 1180 Ukkel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15894210 - Schoolmaaltijden
55320000 - Serveren van maaltijden
55321000 - Bereiden van maaltijden
Korte inhoud
Perceel 1 : Warmeketen : Maaltijden voor de gemeentescholen en de vzw Bijschoolse Activiteiten ;
Perceel 2 : Koudeketen : Maaltijden voor senioren en/of mindervaliden ;
Perceel 3 : Warmeketen : Soep voor personeel met buitendienst gedurende de winterperiode ;
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1 : Warmeketen : Maaltijden voor de gemeentescholen en de vzw Bijschoolse Activiteiten

Beschrijving
Perceel 1 : Warmeketen : Maaltijden voor de gemeentescholen en de vzw Bijschoolse Activiteiten
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15894210 - Schoolmaaltijden
55321000 - Bereiden van maaltijden

Perceel 2: Perceel 2 : Koudeketen : Maaltijden voor senioren en/of mindervaliden

Beschrijving
Perceel 2 : Koudeketen : Maaltijden voor senioren en/of mindervaliden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
55321000 - Bereiden van maaltijden

Perceel 3: Perceel 3 : Warmeketen : Soep voor personeel met buitendienst gedurende de winterperiode

Beschrijving
Perceel 3 : Warmeketen : Soep voor personeel met buitendienst gedurende de winterperiode
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
55321000 - Bereiden van maaltijden
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Perceel 1
De inschrijver zal een verklaring toevoegen betreffende het globale omzetcijfer en het omzetcijfer van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van dit perceel van de opdracht uitmaakt, meer bepaald de bereiding, het beheer en de levering van schoolmaaltijden, voor de laatste drie beschikbare boekjaren naargelang de oprichtingsdatum of de aanvang van de activiteiten van de inschrijver, in de mate waarin de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Het omzetcijfer inzake schoolmaaltijden zal min. voor één van de betrokken dienstjaren een jaarlijks bedrag van min. EUR 900.000 omvatten.
Perceel 2
De inschrijver zal een verklaring toevoegen betreffende het globale omzetcijfer en het omzetcijfer van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van dit perceel van de opdracht uitmaakt, meer bepaald maaltijden voor senioren en/of gehandicapten (koudeketen), voor de laatste drie beschikbare boekjaren naargelang de oprichtingsdatum of de aanvang van de activiteiten van de inschrijver, in de mate waarin de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Het omzetcijfer inzake levering van maaltijden voor senioren en/of gehandicapten (koudeketen) zal min. voor één van de betrokken dienstjaren een jaarlijks bedrag van min. EUR 250.000 omvatten.
Perceel 3
De inschrijver zal een verklaring toevoegen betreffende het globale omzetcijfer en het omzetcijfer van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van dit perceel van de opdracht uitmaakt, meer bepaald de bereiding en de levering van soep, voor de laatste drie beschikbare boekjaren naargelang de oprichtingsdatum of de aanvang van de activiteiten van de inschrijver, in de mate waarin de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Het omzetcijfer inzake bereiding en levering van soep zal min. voor één van de betrokken dienstjaren een jaarlijks bedrag van min. EUR 5.000 omvatten.
Minimum vereisten
Voir supra.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Perceel 1
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige prestaties met het betrokken perceel, meer bepaald de bereiding, het beheer en de levering van schoolmaaltijden, uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaren, met vermelding van het bedrag, de datum en hun openbare op private opdrachtgever.
• Indien het gaat om diensten aan openbare overheden, dan wordt dit aangetoond door getuigschriften die uitgegeven of medeondertekend werden door de bevoegde overheid.
• Indien het gaat om diensten aan private personen, dan worden deze prestaties door deze personen voor waar verklaard of, bij gebrek hieraan, verklaart de dienstverlener dat deze diensten uitgevoerd werden.
Deze lijst omvat, voor min. één van de drie betrokken boekjaren (2014 tot 2016), enerzijds min. 3 opdrachten of contracten voor een jaarlijks totaal minimumbedrag van EUR 900.000 incl. btw voor alle betrokken opdrachten samen en anderzijds een opdracht van min. EUR 400.000.
Perceel 2
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige prestaties met het betrokken perceel, meer bepaald maaltijden voor senioren en/of gehandicapten (koudeketen), uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaren, met vermelding van het bedrag, de datum en hun openbare op private opdrachtgever.
• Indien het gaat om diensten aan openbare overheden, dan wordt dit aangetoond door getuigschriften die uitgegeven of medeondertekend werden door de bevoegde overheid.
• Indien het gaat om diensten aan private personen, dan worden deze prestaties door deze personen voor waar verklaard of, bij gebrek hieraan, verklaart de dienstverlener dat deze diensten uitgevoerd werden.
Deze lijst omvat, voor min. één van de drie betrokken boekjaren (2014 tot 2016), min. 3 opdrachten of contracten voor een jaarlijks totaal minimumbedrag van EUR 250.000 incl. btw voor alle betrokken opdrachten samen.
Perceel 3
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige prestaties met het betrokken perceel, meer bepaald de bereiding en de levering van soep, uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaren, met vermelding van het bedrag, de datum en hun openbare op private opdrachtgever.
• Indien het gaat om diensten aan openbare overheden, dan wordt dit aangetoond door getuigschriften die uitgegeven of medeondertekend werden door de bevoegde overheid.
• Indien het gaat om diensten aan private personen, dan worden deze prestaties door deze personen voor waar verklaard of, bij gebrek hieraan, verklaart de dienstverlener dat deze diensten uitgevoerd werden.
Deze lijst omvat, voor min. één van de drie betrokken boekjaren (2014 tot 2016), min. 3 opdrachten of contracten voor een jaarlijks totaal minimumbedrag van EUR 5.000 incl. btw voor alle betrokken opdrachten samen.
Gemeenschappelijke bepalingen
1. De inschrijver zal het bewijs leveren van zijn ISO 9001-certificatie of elke gelijkwaardige certificatie inzake kwaliteitsgarantie of bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake kwaliteitsgarantie, indien de dienstverlener geen toegang heeft tot zijn certificaten of in de onmogelijkheid verkeert deze binnen de vastgelegde termijnen te verkrijgen.
In verband met de ISO-normen zal hij het managementsysteem definiëren dat het onderwerp heeft uitgemaakt van de certificatie (doelstellingen, werking, geleverde diensten, …).
2. De ondernemingen zullen hun technische draagkracht aantonen inzake de naleving van de milieumaatregelen. Ze zullen hiervoor ter staving een certificaat EMAS, ISO 14.001 of elk gelijkwaardig certificaat voorleggen met betrekking tot de gevraagde diensten. De gelijkwaardige certificaten worden uitgereikt door instellingen die zich schikken naar het Gemeenschapsrecht of de relevante Europese of internationale standaarden inzake certificatie en zijn gebaseerd op Europese of internationale standaarden inzake milieubeheer. Elk ander bewijsmiddel dat deze technische draagkracht aantoont, overhandigd door de onderneming, zal eveneens aanvaard worden.
Minimum vereisten
Voir supra.
truck tower-crane sharing