Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering zuivelproducten (01.01.2021 - 31.12.2023) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
04-09-2020
Deadline
07-10-2020 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
OCMW Menen | 8930 Menen, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming | Mevrouw Sofie Vanysacker
Opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
Korte inhoud
Levering van zuivelproducten voor de periode van 01/01/2021 - 31-12-2023
Beschrijving
Beschrijving
Levering van zuivelproducten voor de periode van 01/01/2021 - 31-12-2023
Looptijd
36 maanden
Regiocode (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Service en levering - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. BIJLAGE B: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. ATTEST 1: Een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van deze opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. Bij het ontbreken van de bankverklaring wordt de inschrijving geweigerd.
2. De jaarlijkse omzet bedraagt minimaal 2 maal de geraamde waarde van de opdracht ( EUR 400.000 exclusief btw).

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. ATTEST 2: Een kopie van de geldige FAVV vergunning op naam van de inschrijver voor een inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in handel gebracht worden.
2. ATTEST 3: Attest waarin de inschrijver bewijst dat hij de HACCP-reglementering volgt.
3. ATTEST 4: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd waarbij de opgave van de referenties noodzakelijk is
4. ATTEST 5: De technische fiches dienen toegevoegd aan de elektronische offerte. Indien het uploaden van de technische fiches niet lukt (te groot bestand), mogen deze na het openen van de offertes doorgestuurd worden via We Transfer.
Minimum vereisten
1. Bij het ontbreken van een recent geldig FAVV attest wordt de inschrijving geweigerd.
2. Toe te voegen bij de offerte.
3. Minstens 3 referenties toe te voegen bij de offerte.
4. Bij het ontbreken van de technische fiches wordt de offerte geweigerd.
truck tower-crane sharing