Aankondiging van een opdracht

LEVERING VAN VOEDSEL, KEUKENBEHEER ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN MANAGEMENTSOFTWARE VOOR DE PRODUCTIE VAN MAALTIJDEN EN BESTELLINGEN

Leveringen
Publicatie datum
05-09-2020
Deadline
12-10-2020 12:00
Geraamde totale waarde
1480000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Sint-Jans-Molenbeek | 1080 Sint-Jans-Molenbeek, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Sociale bescherming | Philippe Daems
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Korte inhoud
Levering van voedsel, keukenbeheer ondersteunende diensten en managementsoftware voor de productie van maaltijden en bestellingen voor het verzorgingstehuis "Arcadia"
Beschrijving
Beschrijving
Levering van voedsel, keukenbeheer ondersteunende diensten en managementsoftware voor de productie van maaltijden en bestellingen voor de behoeften van de verzorgingstehuis "Arcadia"
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Een lijst met een minimumaantal productiesites (keukens) waarvoor de inschrijver in de afgelopen drie jaar keukenbeheerdiensten heeft verleend, en: - ofwel verantwoordelijk is geweest voor de organisatie van de levering en de facturering van voedingsmiddelen; - ofwel de afgelopen drie jaar verantwoordelijk is geweest voor de levering van voedingsmiddelen aan maximaal.
Minimum vereisten
Omzet: 500.000 € minimum en 10 sites minimum

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
Minimum vereisten
250.000,00 € minimum op jaarbasis
truck tower-crane sharing