Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht van leveringen met als voorwerp de levering van koffie en de terbeschikkinstelling en het onderhoud van koffiemachines

Leveringen
Publicatie datum
27-06-2017
Deadline
04-09-2017 10:00
Geraamde totale waarde
30000.00 -> 35000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Wolu-Facilities - Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976 | 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15861000 - Koffie
Korte inhoud
Overheidsopdracht van leveringen met als voorwerp "de levering van koffie en de terbeschikkingstelling en het onderhoud van koffiemachines
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Inteventietijd voor de depannage - 15
Kwaliteit: Kwaliteit/aroma - 15
Kwaliteit: Gebruiksgemak van de machines - 10
Kwaliteit: Ondehoudsgemak van de machines - 10
Kwaliteit: Bijkomende diensten - 5
Kwaliteit: Progammering van diverse regelingen - 5
Kwaliteit: Leveringstermijn - 5
Kwaliteit: Oorsprong en labelling van de voorgestelde koffie - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (levering van koffie, terbeschikkingstelling en onderhoud van koffiemachines) over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Minimumbedrag(en): jaarlijks minimaal 70.000 euro totale omzet.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door bij zijn offerte een lijst bij te voegen van de voornaamste opdrachten van gelijkaardige leveringen (levering van koffie, terbeschikkingstelling en onderhoud van koffiemachines) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren en of het gaat om een rust- en verzorgingstehuis of om een ziekenhuis.
De inschrijver dient tevens mee te delen:
- Elk document waaruit blijkt dat hij zich strikt houdt aan de regelgeving betreffende de HACCP-normen en de traceerbaarheidseisen.
- De datum van het laatste bezoek van het FAVV geldt als bewijs.
Minimum vereisten
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt bewezen vanaf dat de inschrijver in de afgelopen drie jaar vóór de opdracht drie overeenkomsten heeft gerealiseerd voor de levering van koffie en de terbeschikkingstelling van meer dan tien koffiemachines.
Hij dient daartoe drie attesten van goede uitvoering mee te delen die behoorlijk zijn ingevuld en ondertekend door zijn klanten.
truck tower-crane sharing