Aankondiging van een opdracht

Huur en onderhoud van warme drankautomaten + leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten

Leveringen
Publicatie datum
19-09-2020
Deadline
22-10-2020 13:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming | De heer Eddy De Vrieze
Opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
15861000 - Koffie
Korte inhoud
De opdracht heeft tot doel het leveren, plaatsen en onderhouden van warme drankautomaten + het leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten voor de diverse diensten van het OCMW en de Stad van Oudenaarde voor een periode van 5 jaar. De toestellen moeten geleverd en gebruiksklaar zijn vermoedelijk uiterlijk 1 februari 2021.
De warme drankautomaten moeten aangepast zijn aan de noden en het aantal gebruikers op de diverse locaties. Het is de bedoeling dat de inschrijver per locatie een voorstel doet van de te plaatsen automaten.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Verse bonenkoffie en instant ingrediënten + Koffiepads of filterpapier met maatzakje

Beschrijving
Verse bonenkoffie en instant ingrediënten + Koffiepads of filterpapier met maatzakje
Looptijd
60 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
15861000 - Koffie
Regiocode (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Smaaktest - kwaliteit verbruiksproducten - 30
Kwaliteit: Kwaliteit van de aangeboden warme drankautomaten - 20
Kwaliteit: Dienst na verkoop en service - 10

Perceel 2: Vriesdroogkoffie en instant ingrediënten

Beschrijving
Vriesdroogkoffie en instant ingrediënten
Looptijd
60 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
15861000 - Koffie
Regiocode (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Smaaktest - kwaliteit verbruiksproducten - 30
Kwaliteit: Kwaliteit van de aangeboden warme drankautomaten - 20
Kwaliteit: Dienst na verkoop en service - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van referenties inzake het leveren (verhuren) en onderhouden van soortgelijke warme drankautomaten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Lijst perceel 1 en lijst perceel 2 mogen dezelfde zijn
2. Een lijst van referenties inzake het leveren van soortgelijke koffie en bijhorende verbruiksproducten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Lijst perceel 1 en lijst perceel 2 mogen dezelfde zijn.
3. De toestellen moeten voldoen aan de HACCP-normen. De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij voldoet aan de HACCP-normen en de Europese conformiteitsvoorwaarden (CE-attest).
Minimum vereisten
1. Minimum 3 gelijkaardige opdrachten uitgevoerd, waaruit per referentie een minimaal opdrachtbedrag van 12.500 euro exclusief btw blijkt.
2. Minimum 3 gelijkaardige opdrachten uitgevoerd, waaruit per referentie een minimaal opdrachtbedrag van 25.000 euro exclusief btw blijkt.
3. De toestellen moeten voldoen aan de HACCP-normen. De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij voldoet aan de HACCP-normen en de Europese conformiteitsvoorwaarden (CE-attest).
truck tower-crane sharing