Aankondiging van een opdracht

Specialități din carne (kaizer afumat, piept de pui afumat, mușchi file de porc afumat, pastramă de porc afumată, șunculiță țărănească); salamuri (salam de vară, salam tip săsesc, salam de Sibiu); cârnați (cârnați afumați, cârnați cabanos, cârnați plai (crud-uscați), cârnați de porc – crenvurști)

Leveringen
Publicatie datum
09-04-2021
Deadline
04-05-2021 15:00
Geraamde totale waarde
1518973.45 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apărării Naţionale – UM 02022 Constanţa | 900371 Constanţa, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Octavian Pătrașcu
Opdrachtcodes (CPV)
15131120 - Worstproducten
15131130 - Worsten
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
15131230 - Salami
Korte inhoud
Furnizare specialități din carne (kaizer afumat, piept de pui afumat, mușchi file de porc afumat, pastramă de porc afumată, șunculiță țărănească); salamuri (salam de vară, salam tip săsesc, salam de Sibiu); cârnați (cârnați afumați, cârnați cabanos, cârnați plai (crud-uscați), cârnați de porc – crenvurști), în perioada 1.7.2021-30.6.2022, pentru unităţile militare din forţele navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Salam de Sibiu

Beschrijving
Furnizare Salam de Sibiu, acord cadru: minim 9960 kg, maxim 10500 kg, contract subsecvent minim 830 kg, maxim 5420 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131230 - Salami
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Șunculiță țărănească

Beschrijving
Furnizare Șunculiță țărănească, acord cadru: minim 4200 kg, maxim 4835 kg, contract subsecvent minim 350 kg, maxim 2470 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Cârnați afumați

Beschrijving
Furnizare Cârnați afumați, acord cadru: minim 4560 kg, maxim 4745 kg, contract subsecvent minim 380 kg, maxim 2415 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131130 - Worsten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Cârnați de porc - crenvurști

Beschrijving
Furnizare Cârnați de porc - crenvurști, acord cadru: minim 1800 kg, maxim 2195 kg, contract subsecvent minim 150 kg, maxim 1110 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131130 - Worsten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Salam tip Săsesc

Beschrijving
Furnizare Salam tip Săsesc, acord cadru: minim 7800 kg, maxim 8510 kg, contract subsecvent minim 650 kg, maxim 4445 kg
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131120 - Worstproducten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: Cârnați cabanos

Beschrijving
Furnizare Cârnați cabanos, acord cadru: minim 4200 kg, maxim 4885 kg, contract subsecvent minim 350 kg, maxim 2485 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131130 - Worsten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Kaizer afumat

Beschrijving
Furnizare Kaizer afumat, acord cadru: minim 5400 kg, maxim 5940 kg, contract subsecvent minim 450 kg, maxim 3075 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Cârnați plai (crud – uscați)

Beschrijving
Furnizare Cârnați plai (crud – uscați), acord cadru: minim 3960 kg, maxim 4385 kg, contract subsecvent minim 330 kg, maxim 2230 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131130 - Worsten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 9: Piept de pui afumat

Beschrijving
Furnizare Piept de pui afumat, acord cadru: minim 3000 kg, maxim 3425 kg, contract subsecvent minim 250 kg, maxim 1725 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 10: Pastramă de porc afumată

Beschrijving
Furnizare Pastramă de porc afumată, acord cadru: minim 6360 kg, maxim 6805 kg, contract subsecvent minim 530 kg, maxim 3500 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 11: Salam de vară

Beschrijving
Furnizare Salam de vară, acord cadru: minim 7800 kg, maxim 8470 kg, contract subsecvent minim 650 kg, maxim 4425 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131120 - Worstproducten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 12: Mușchi file de porc afumat

Beschrijving
Furnizare Mușchi file de porc afumat, acord cadru: minim 7800 kg, maxim 8205 kg, contract subsecvent minim 650 kg, maxim 4305 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15131200 - Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat -Experienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: - 58.763,25 RON - pentru lotul 1 - Kaizer afumat; - 30.549,75 RON - pentru lotul 2 - Piept de pui afumat; - 74.433,45 RON - pentru lotul 3 - Mușchi file de porc afumat; - 66.885,00 RON - pentru lotul 4 - Pastramă de porc afumată; - 47.201,70 RON - pentru lotul 5 - Șunculiță țărănească; - 50.577,75 RON - pentru lotul 6 - Salam de vară; - 106.680,00 RON - pentru lotul 7 - Salam tip Săsesc; - 230.404,20 RON - pentru lotul 8 - Salam de Sibiu; - 28.762,65 RON - pentru lotul 9 - Cârnați afumați; - 29.596,35 RON - pentru lotul 10 - Cârnați cabanos; - 49.060,00 RON - pentru lotul 11 - Cârnați plai (crud uscați); - 11.088,90 RON - pentru lotul 12 - Cârnați de porc - crenvurști, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. - În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct. - În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. - Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Dacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.
Minimum vereisten
— Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei. - Completarea DUAE distinct Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. - Completarea DUAE distinct Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respective Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată,
— Completarea DUAE Subcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE. Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
truck tower-crane sharing