Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor huur toestellen warme dranken en levering van toebehoren voor bemande dienstgebouwen verspreid in het Antwerpse havengebied

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
17-01-2019
Publicatiedatum
18-01-2019
Deadline
25-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat dient een bankverklaring betreffende de totale omzet en dit over de laatste drie boekjaren en de balansen en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. - De kandidaat dient 3 referenties van dienstverlening aan bedrijven met een multi-site (= min. 5 locaties op een uitgestrekt gebied) te kunnen voorleggen van de afgelopen 5 jaar, gestaafd met een tevredenheidsattest van de desbetreffende klant.
- De kandidaat dient te beschikken over een gamma aan toestellen voorhanden in huur, welke inzetbaar zijn op locaties met onderstaande personeelsbezettingen (aan te tonen met technische fiches per toestel). De toestellen dienen bij voorkeur voorzien te zijn van energielabel A.
1) intensieve bezetting (50 personen) – enkel bonenkoffie toegelaten
2) normale bezetting (20 personen) – enkel bonenkoffie toegelaten
3) lage bezetting (1 à 4 personen) – alle koffievarianten toegelaten
- De inschrijver dient aan te tonen dat hij over bonen, cacoa & thee met een duurzaamheidslabel beschikt binnen zijn gamma verbruiksproducten.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!