Rectificatie

RAAMCONTRACT VOOR VERSCHILLENDE VERZEKERINGEN: Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Auto, Bouwverzekering, Vrijwilligersverzekering

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0809.699.184_27015
Postadres
Ballaarstraat 35
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wouter Blondé
Telefoon
+32 472071598
E-mail
wouter.blonde@zorgbedrijf.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309763

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RAAMCONTRACT VOOR VERSCHILLENDE VERZEKERINGEN: Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Auto, Bouwverzekering, Vrijwilligersverzekering

Referentienummer: Zorgbedrijf Antwerpen-2018/033/WBE-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Materiële Schade, Bouwverzekering, Autoverzekering en Vrijwilligersverzekering (maar geen burgerlijke aansprakelijkheid). Meer bepaald worden de opdracht onderverdeeld als volgt:
Perceel 1: Verzekeringen Materiële Schade
Perceel 2: Bouwverzekering – Abonnementspolis
Perceel 3: Vrijwilligers volgens decreet (luik lichamelijke en materiële schade)
Perceel 4: Verzekeringen Auto
Luik 1: Verzekering Motorvoertuigen (vloot).
Luik 2: Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-514574

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-226449

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte, Hierbij een erratum. Om de selectieleidraad zichtbaar te maken. Vriendelijke groeten, Wouter Blondé Zorgbedrijf Antwerpen