Rectificatie

Verzekering tegen brand

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Nationaal identificatienummer
0206.731.645_56
Postadres
Victor Hortaplein 11
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kris De Taey
Telefoon
+32 25092072
E-mail
kris.detaey@rsz.fgov.be
Fax
+32 25092015

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onssrszlss.fgov.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322879

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekering tegen brand

Referentienummer: RSZ-DE/411/2018-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een opdracht voor financiële diensten – verzekeringsdiensten: verzekering tegen brand.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-530007

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Deze opdracht heeft als doel het verzekeren van de “Materiële Schade“ voor het geheel van de roerende en onroerende goederen van de RSZ.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!