Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst – technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en voor aanverwante beleidslijnen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Office LX46 - 5/115
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst – technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en voor aanverwante beleidslijnen.

Referentienummer:   HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst sluiten voor de verlening van technische en logistieke ondersteuning voor de activiteiten van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) en voor zijn beleidslijnen. De activiteiten betreffen technische bijstand en logistieke ondersteuning voor DG HOME met betrekking tot de uitwerking en het ontwerp van EU-beleidslijnen op het gebied van met name, maar niet beperkt tot, binnenlandse zaken, alsook voor acties voor de bevordering en/of verspreiding van informatie over EU-beleidslijnen. De acties omvatten met name de organisatie van (technische) vergaderingen, werkgroepen, conferenties, tentoonstellingen en andere soorten evenementen, alsook aanvullende diensten in verband met deze activiteiten en de levering van materiaal en technische uitrusting.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   40.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79950000 - Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79990000 - Diverse zakelijke diensten
75100000 - Administratiediensten
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
32570000 - Communicatie-uitrusting
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
39300000 - Diverse uitrusting
39100000 - Meubilair
55000000 - Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
63000000 - Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Het geografisch toepassingsgebied van de raamovereenkomst bestrijkt evenementen die georganiseerd worden op het grondgebied van de EU, alsook in EVA-landen en derde landen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie de aanbestedingsstukken.
De taken omvatten met name de volgende soorten activiteiten“
— organisatorische ondersteuning voor (technische) vergaderingen, werkgroepen en conferenties,
— bijkomende ondersteuningsactiviteiten,
— de levering van specifiek materiaal en uitrusting.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   40.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   27-06-2019

Plaatselijke tijd:   16:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   28-06-2019

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   Europese Commissie, DG Home, Rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   elke inschrijving mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon (1 werkdag van tevoren moet een e-mail worden verzonden naar HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
-
Plaats
Strasbourg
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!