Rectificatie

Levering van dranken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
visit.brussels
Nationaal identificatienummer
0600.885.207_531033
Postadres
2-4 Koningsstraat
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Catteau
Telefoon
+32 477723928
E-mail
j.catteau@visit.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://visit.brussels/fr

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328846

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van dranken

Referentienummer: visit.brussels-VB-EVENT-BOISSONS-2018-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De markt is een aanbodmarkt voor levering van dranken aan visit.brussels. Verschillende situaties zijn te overwegen :1. Levering van dranken gekocht voor het gebruik van BIP-klanten (Brussels Info Place – seminarcentrum)2. De levering van dranken gekocht voor het gebruik van klanten van bepaalde evenementen.3. Dit is telkens het aanbod van alle dranken, met uitzondering van dranken die door een partner worden aangeboden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een evenement.3. De leverancier zal gevraagd worden om een ondersteunende rol te hebben in het kader van de Tram Experience.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537523

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De datum van indiening van de offertes is gewijzigd. De deadline voor het indienen van het aanbod is maandag 28 januari 2019 voor het middaguur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!