„Столичен електротранспорт“ ЕАД
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществени интереси на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

Чрез сключване на следните видове застраховки:
1. ГО на автомобилистите.
2. Злополука на пътниците на обществения транспорт, като застр. премия се определя върху прих. върху прод. на прев документи от възложителя („Столичен електротранспорт“ ЕАД).
3. Каско на сух. прев. средства, без релсови средства, покр вс. риск. без кражба, върху балан. им стойност.
4. Каско на сух. прев. средст. без релс. сред., покри. всички рискове, вкл. кражба, върху бал. им стойност.
5. Каско на тролейб., покр. вс. риск. без кражба, върху балан. им стойност.
6. Каско на релс. прев средства (трамваи), покриваща всички рискове без кражба, върху балан. им стойност.
7. Злополука на местата в превоз. сред. при превоз на пътници в страната.
8. Пожар и прир. бедст., вкл. и гръм. бури и мълнии.
9. Застр. кражба на имущество и склад. налич.
10. Обща ГО.
11. Кражба на кабели.
12. Заст. професионална отг. в проектирането и строителството.
13. Отг. на работод.
14. Труд. злополука.
15. Елек. обор.
16. Тероризъм за трамваи и тролейбус и сгради.


Дата на изпращане на настоящото обявление
27-01-2020
Дата
28-01-2020
NUTS
BG411 - София (столица) (Sofia (stolitsa))
CPV
66515000 - Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Услуги
Процедура
Състезателна процедура с договаряне

Възлагащ орган

Официално наименование
„Столичен електротранспорт“ ЕАД
Пощенски адрес
ул. „Подполковник Калитин“ № 30
Град
София
Пощенски код
1233
Държава
БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Лице за контакт
Ивайло Узунов
Електронна поща
[email protected]

Възлагане на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
-
Обща стойност на поръчката/обособената позиция
1500000.00 BGN
Най-ниска оферта
-
Най-висока оферта
-
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не
Наименование и адрес на изпълнителя
Застрахователно акционерно дружество „ОЗК Застраховане“ АД , Област София (столица), общ. Столична, район „Възраждане“, ж.к. „Възраждане“, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, 1301 София, БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)