Gemeente Hechtel-Eksel
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en renovatie van de bestaande hoofdbibliotheek Hechtel-Eksel - Perceel 2 Sanitair - HVAC

Deze opdracht maakt deel uit van het project "Uitbreiding en renovatie van de bestaande hoofdbibliotheek Hechtel-Eksel".
Deze opdracht heeft betrekking op perceel 2 "Sanitair - HVAC"
De volgende percelen binnen dit project worden afzonderlijk gegund, maar ze zullen gedeeltelijk gelijktijdig worden uitgevoerd:
- perceel 1: Ruwbouwwerken wind- en weerdicht
- perceel 3: Elektriciteit
- perceel 4: Lift
- perceel 5: Interieurwerken
De uit te voeren opdracht binnen perceel 2 "Sanitair - HVAC" omvat in grote lijnen:
* Deel HVAC:
- Afbraakwerken
- Rookgaskanalen
- Gasinstallatie
- Verwarming
- Ventilatie en klimatisatie
* Deel Sanitair:
- Sanitair leidingnet
- Sanitaire toestellen
- Kranen en kleppen
- Warmwatervoorzieningen
- Brandbestrijdingsinstallaties

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair
35111500 - Brandbestrijdingssysteem
45330000 - Loodgieterswerk
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Hechtel-Eksel
Postadres
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc Renckens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 2
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2