Aankondiging van een opdracht

raamcontract levering vleeswaren

raamcontract levering vleeswaren

Publicatiedatum
18-11-2016
Deadline
03-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15112000 - Pluimvee
15112100 - Vers gevogelte
15119000 - Divers vlees
15130000 - Vleesproducten
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Kortrijk
Postadres
Budastraat 27, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Rik Lambert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

1046749.18 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Bij het ontbreken van een passende bankverklaring wordt de offerte geweigerd.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Er moeten minstens drie leveringscontracten voorgelegd worden met samen een totale omvang van minstens 1000 WZC kamers die in de afgelopen drie jaar door de inschrijver werden beleverd. Bij deze leveringscontracten moeten volgende zaken vermeld zijn: plaats van levering, aantal WZC kamers of bewoners, periode van levering, attesten en verklaringen van het bestuur waaraan geleverd wordt.
* Attest van FAVV waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de “Erkenningsvoorwaarden” en “Toelatingsvoorwaarden” voor de volgens de huidige wetgeving.

Eventuele minimumeisen:

Bij het ontbreken, bij onvolledigheid van de minstens drie gevraagde leveringscontracten met de voorziene ondertekende attesten en verklaring wordt de inschrijving geweigerd.
Bij het ontbreken van een geldig attest van FAVV waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de erkennings en toelatingsvoorwaarden wordt de inschrijving geweigerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!