Rectificatie

Lastenboek funderingen Paleis 11

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Expo
Nationaal identificatienummer
0406.655.573_588783
Postadres
Belgiëplein 1
Plaats
Brussel
Postcode
1020
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 26584223
E-mail
e.luka@brussels-expo.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.brussels-expo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330922

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Lastenboek funderingen Paleis 11

Referentienummer: BXPO-BE18PAV11002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 44115000 - Hulpstukken voor bouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Lastenboek funderingen Paleis 11

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-501815

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er zijn bijkomende inlichtingen, zie bijgevoegde documenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!