Aankondiging van een gegunde opdracht

Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Climate Action
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
CLIMA.A.4 – Financial Resources & Planning BU-24 00/061
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
clima-tenders@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt

Referentienummer:   CLIMA.B.1/FRA/2017/0009

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De contractanten moeten in het kader van 3 verschillende percelen juridische, economische, financiële alsook boekhoudkundige en auditdeskundigheid verlenen aan de Commissie voor haar activiteiten die verband houden met het verzekeren van de integriteit en betrouwbaarheid van de veiling van emissierechten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten en van de koolstofmarkt door de ontwikkeling van de relevante wetgeving, de tenuitvoerlegging ervan en het toezicht erop, de ontwikkeling van procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten en contractuele regelingen, evenals het garanderen van een tijdige en doeltreffende beheersing van problemen, incidenten en crisissituaties.

Houd er rekening mee dat de voorafgaande informatie over deze aanbesteding is gepubliceerd in PB 2016/S 103-183492 van 31.5.2016 met als titel „Het bijstaan van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie (‚Veilingverordeningʼ) en van het markttoezichtskader voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten”.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   10.000.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Juridische bijstand

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79418000 - Advies inzake aanschaffingsbeleid

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   extra muros.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De raamovereenkomst voor perceel 1 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch 2 keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 1 worden gevraagd om de volgende diensten te verlenen:

1) juridische bijstand voor ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten;

2) juridische bijstand voor contractbeheer;

3) juridische bijstand voor de gezamenlijke aankoop van het gezamenlijke veilingplatform of van de veilingmonitor;

4) juridische bijstand voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten;

5) coördinatie- en overhandigingstaken.

Zie rubriek 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50/50

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   illustratieve taken  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Economische en financiële marktanalyse

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66170000 - Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   extra muros.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De raamovereenkomst voor perceel 2 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch 2 keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 2 worden gevraagd om de volgende diensten te verlenen:

1) economische en financiële analyse van de werking van de koolstofmarkten;

2) economisch en financieel advies voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten;

3) economisch en financieel advies voor het beheer van de contracten;

4) economisch en financieel advies en steun voor de aankoop van het gemeenschappelijk veilingplatform of van de veilingmonitor;

5) economisch en financieel advies voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten;

6) coördinatie- en overhandigingstaken.

Zie rubriek 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50/50

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   illustratieve taken  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79212000 - Auditdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   extra muros.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De raamovereenkomst voor perceel 3 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch 2 keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kan van dit perceel 3 worden gevraagd om de volgende diensten te verlenen:

1) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening, met inbegrip van audit van naleving van de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening door de veilingplatformen;

2) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de EU-wetgeving inzake financiële markten die van toepassing is op de primaire en secundaire markt in emissierechten;

3) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten voor de benaming van het gemeenschappelijke veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van bijstand bij de bepaling van de financiële vereisten en van de kostenstructuur alsook bij de beoordeling van de financiële toestand van gegadigden of inschrijvers;

4) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits met betrekking tot de contracten met het gemeenschappelijk veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van de operationele audit van de verstrekking van de diensten in het kader van deze contracten en audit voor de bepaling van de kosten, variatie van kosten en de raming van de gerelateerde prijsherziening onder deze contracten;

5) overhandigingstaken.

Zie rubriek 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50/50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Algemeen beheer van de raamovereenkomst  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   illustratieve taken  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 102-203754

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   1

Benaming:   Juridische bijstand

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

21-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
DLA Piper UK LLP
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Avenue Louise 106
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   6.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   6.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2

Perceel nr.:   2

Benaming:   Economische en financiële marktanalyse

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

24-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
European Economic Research Limited (Europe Economics)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Chancery House, 53-64 Chancery Lane
Plaats
London
NUTS-code
UK
Postcode
WC2A 1QU
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
LSE Enterprise Ltd
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
55-56 Lincoln's Inn Fields
Plaats
London
NUTS-code
UK
Postcode
WC2A 3LJ
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.500.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.500.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   3

Perceel nr.:   3

Benaming:   Diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
-
Fax
+352 4303100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1. Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep. Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-