Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C39/0000327176 - Levering van afvalbakken voor modernisatieprojecten MR80, MR86 en MR75

Levering van afvalbakken voor modernisatieprojecten MR80, MR86 en MR75

Publicatiedatum
04-10-2016
Deadline
14-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39224340 - Afvalbakken
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.131
Ter attentie van
Jo Meert

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

- Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een groep van bedrijven dient door hem gedetailleerd te worden aangegeven hoe de bedrijven zich binnen de groep tot elkaar verhouden en welke financiële relatie er bestaat tussen hen;
- Per kandidaat-inschrijver / vennoot:
o De door een accountant goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen drie boekjaren (Enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard);
o De omzetcijfers van de laatste 5 jaren;
0 De winst- en verliescijfers van de laatste 5 jaren.
Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan of de economische en financiële draagkracht van de firma in verhouding staat tot deze opdracht.

Vakbekwaamheid

- Een referentielijst van analoge projecten (dus m.b.t. de levering van afvalbakken of gelijkwaardige stukken voor treinen) die succesvol zijn verricht de laatste 5 jaar met vermelding van de aantallen, bedragen, leveringsdata en de namen van de opdrachtgevers;
- Een lijst van de mogelijke leveranciers en/of onderaannemers van belangrijke onderdelen;
- Een beschrijving van de onderneming evenals het aantal medewerkers en de vooropgestelde organisatie waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is en over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde prestaties te verzekeren.