Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een vrachtwagen met hoogwerker

Aankoop van een vrachtwagen waarop een hoogwerker met zwenkarm wordt gemonteerd
De opdracht bestaat uit 2 posten.
Post 1: De vrachtwagen
Post 2: De hoogwerker met zwenkarm
De vrachtwagen met hoogwerker waarvan we de aankoop vragen, is een voertuig met compacte afmetingen waarmee vlotte verplaatsingen in de stad mogelijk zijn en dat ook op werven kan staan. Dit is een onmisbaar werkinstrument waarvan we bijna dagelijks gebruikmaken voor hoogwerken, omwille van een gelede zwenkarm met grote spanwijdte (arm met een hoogte van 25 tot 30 meter en een offset van ongeveer 20 meter).

Publicatiedatum
27-09-2016
Deadline
07-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34142100 - Vrachtwagens met hoogwerker
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sophie Demesmaeker

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 vrachtwagen 1 hoogtewerker met zwenkarm toebehoren

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte geen attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De omzet van het domein (verkoop van de vrachtwagen) en bij algemene tekortkoming van de aanneming, dient minstens 300 000 EUR te bedragen.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver voegt bij zijn offerte minstens twee klantengetuigschriften van goede uitvoering (in geval van een openbare klant) of verklaringen op eer (in geval van een privéklant) als bewijs voor de levering van minstens twee vrachtwagens met een eenheidswaarde van minstens 150 000 EUR - btw niet inbegrepen - die werden uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaren, en duidt het bedrag, de datum en de bestemmeling aan.