Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst levering ziekenwagens (rijbewijs B) en het leveren / plaatsen van de bijzondere medische uitrusting

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor het leveren van minimum 2 en vermoedelijk 4 ziekenwagens voor rekening van hulpverleningszone Rivierenland. Voor het leveren van de eerste 2 ziekenwagens zal een afroep gebeuren in de periode eind 2016 - begin 2017. Voor het eventueel leveren van elk van de overige ziekenwagens is telkens een beslissing van de aanbestedende overheid nodig (budget), vermoedelijk in de periode 2018 - 2019 (maar de afroep is niet gegarandeerd).
In de loop van de tweede helft van 2016 zullen de eerste 2 ziekenwagens afgeroepen worden binnen deze raamovereenkomst.
De opdrachtnemenr heeft gedurende de looptijds van de raamovereenkomst geen exclusiviteit of afnamewaarborg betreffende het uitvoeren van deze overheidsopdracht. De hulpverleningszone Rivierenland behoudt zich expliciet het recht voor om autonoom te beslissen een afzonderlijke procedure op te starten om toekomstige leveringen gelijkaardig aan het voorwerp van deze raamovereenkomst toe te wijzen aan een andere opdrachtnemer.

Publicatiedatum
10-10-2016
Deadline
25-11-2016 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
34114121 - Ambulances
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brandweerzone Rivierenland
Postadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer David Leon

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2 ziekenwagens in de tweede helft van 2016, vermoedelijk nog 2 ziekenwagens periode 2018-2019

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

de verklaring is niet ouder dan 3 maanden op datum van de opening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

de lijst vermeldt minimaal 3 afnemers (Belginsche brandweerdiensten of andere instanties actief in de Dringende Medische Hulpverlening