Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2015.0747 : Uitvoering van wegmarkeringen op de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Noordelijke Zone

Deze opdracht is een opdracht van bestellingen die met één enkele inschrijver wordt gesloten.
Deze opdracht betreft de uitvoering van de wegmarkeringen op de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de noordelijke zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeenten van Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Brussel, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek :
De opdracht bestaat uit :
- het opfrissen van de bestaande markering
- plaatselijke en gerichte aanpassingen van de markering
- de uitvoering van markeringen op nieuw wegdek
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.
- De markeringswerken van allerlei verftypes, met inbegrip van de voorafgaandelijke operaties zoals borstelen, grondig reinigen van ondergrond, traceren volgens de regels van de kunst en het herstellen en/of bijzondere behandeling van het wegdek.
- Het aanbrengen van voorgevormde markeringen
- Het aanbrengen van gekleurde markeringen (voornamelijk voor de fietspaden)
- Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
- Proeven voor nazicht en oplevering.
- Het onderhoud van de constructies van de aanneming tijdens de waarborgperiode.
- Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.
- Het opmaken van de as-built-plannen
De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor een tweede markeringsbeurt te bestellen voor de zebrapaden en de stoplijnen op de hoofdassen (in het geheel of gedeeltelijk). Deze werken dienen uitgevoerd te worden tussen 15 oktober en 15 november. Er werden daarvoor twee posten voorzien in de meetstaat.
De opdrachtnemer verklaart zich akkoord alle middelen aan te wenden om deze extra bestelling uit te voeren, indien het weer het toelaat.
BELANGRIJKE OPMERKING
Het geheel van deze werken wordt over de gewestelijke wegennet van de Noordelijke Zone verdeeld (Anderlecht, Brussel, Sint-Agatha-Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek). Evenwel behoudt het bestuur zich eveneens het recht voor andere werken te kunnen bestellen in andere gemeenten van het Brussels - Hoofdstedelijk Gewest.

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34922100 - Wegmarkeringen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de Aanbestedende Overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. De bestellingen worden ingedeeld in drie categorieën : - de bestellingen van het type ENT hebben betrekking op opfrissingwerken van de bestaande markering ; - de bestellingen van het type FCT hebben betrekking op aanpassingen/toevoegingen aan de bestaande markering ; - De bestellingen van het type INV hebben betrekking op markering op nieuw wegdek Door de goedkeuring van de offerte verbindt de Aanbestedende Overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 800.000,- €, incl. B.T.W., bedraagt en niet hoger is dan 2.000.000,- €, incl. B.T.W. Geldigheidstermijn van de opdracht De geldigheidstermijn bedraagt één jaar of minder indien het maximumbedrag der werken bereikt is. In overeenstemming met artikel 26,§ 1,2°, b) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd, kan de huidige opdracht tweemaal herhaald worden door beslissing van de Aanbestedende overheid. De aannemer verbindt zich ertoe, de eventuele herhalingen zoals beslist door de Aanbestedende overheid, zonder enige beperking en in overeenstemming met de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht, te aanvaarden. De eenheidsprijzen blijven onveranderd gedurende de uitvoeringstermijn van de binnen de geldigheidsduur van de opdracht afgeleverde dienstbevelen, ongeacht de werkelijke hoeveelheden, behalve wat de toepassing van de prijsherziening bepaald in artikel 20 betreft.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd :
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als Aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de aanbestedende overheid) ;
• hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991) ;
• het attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de buitenlandse bevoegde overheid – naargelang het geval – waaruit blijkt dat de aannemer aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62 § 1 of 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor Belgische inschrijvers zal de aanbestedende Overheid zelf de documenten of inlichtingen m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen.
De andere documenten en inlichtingen vereist voor de kwalitatieve selectie moeten door de
inschrijvers zelf worden voorgelegd.
• een lijst van gelijkaardige werken, meer bepaald onder andere markeringswerken uitgevoerd gedurende de nacht in een opeenhoping van minimum 1.000.000 inwoners, die het voorwerp uitmaken van het huidige bestek en uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
• De lijst van de machines die voor de uitvoering van de werken zouden kunnen gebruikt worden, een korte beschrijving ervan (foto, functionaliteiten, geluidscertificaat,…)
• Bij name, de door een erkend organisme uitgereikte certificaat, dat stipuleert dat de machinist de nodige opleiding gevolgd heeft om hogedruk machines te gebruiken.
Het voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers,
kan, door de aanbestedende overheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 59 van
het K.B. van 15 juli 2011, in eender welk stadium van de gunningsprocedure worden nagegaan.
In afwijking van de bepalingen van artikel 60§2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, zal
de kandidaat of de inschrijver, alle gevraagde inlichtingen en documenten voorleggen ongeacht
of hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde
aanbestedende overheid.
Art. 61, §4: Impliciete verklaring op erewoord
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de
uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62 van het Koninklijk Besluit van
15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
De Aanbestedende Overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de Aanbestedende Overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing ‘DIGIFLOW’), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Opmerkingen :
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een «toestand van uitsluiting» bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief 10.02.98).
2. Indien de Aanbestedende Overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de Aanbestedende Overheid een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.

Economische en financiële draagkracht

zie punt III.2.1.

Eventuele minimumeisen:

klasse 5, categorie C

Vakbekwaamheid

zie punt III. 2.1.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A