Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van instructor klapstoelen voor tram

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van ongeveer 410 instructeursklapstoelen voor tram.
Deze aankondiging van opdracht betreft in een eerste fase een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier met al de benodigde informatie, zoals beschreven in paragraaf III.2) “voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging van opdracht.
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidatuurstellingen, zal aan de geselecteerde bedrijven het bestek worden overgemaakt, opdat zij hun offerte kunnen indienen.

Publicatiedatum
25-11-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34370000 - Stoelen voor motorvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Muzi Mirko Loreto
Ter attentie van
Mr Muzi

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1) Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteiten uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a.:
a. de gegevens van de onderneming, waaronder de naam van de onderneming, het ondernemings- of btw-nummer (geldig gedurende de hele procedure), de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en van de exploitatiezetel (indien verschillend); BIC en IBAN;
b. een beschrijving van de voornaamste activiteiten van de onderneming.
2) De contactgegevens (naam, voornaam, functie, telefoonnummer, GSM en e-mail) van de contactpersoon (SPOC = single point of contact) bij de onderneming in het kader van onderhavige opdracht. Indien er verschillende contactpersonen zijn, gelieve telkens dezelfde informatiestructuur te gebruiken.
3) Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is het Nederlands en/of het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
4) Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat-onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
a. een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie;
b. een recent uittreksel uit het strafregister;
c. een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012;
d. een recent attest van de btw-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen;
e. een attest van de RSZ dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waarin zij gevestigd zijn. Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB de hierboven vermelde documenten opvragen via elektronische weg op basis van het ondernemingsnummer. Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg deze documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen of ze op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
5) In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden en moeten zij:
a. Hun engagement bewijzen door middel van een officieel document
b. De SPOC (onderneming en contactpersoon) aanduiden.
6) Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1) Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2) De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (modellen neergelegd bij de BNB of een andere officiële instantie, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden
3) Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4) Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval en voor een welbepaalde opdracht, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit zal zich moeten garant stellen voor alle verbintenissen die door de kandidaat gemaakt worden en zal zich ertoe verbinden zijn volledige medewerking te verlenen en alle nodige middelen ter beschikking van de MIVB te stellen in het kader van onderhavige opdracht.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of op die van andere entiteiten.
Het zakencijfer, de balansen en de jaarrekeningen moeten aantonen dat de kandidaat beschikt over voldoende financiële middelen om een project, zoals hierboven beschreven in de rubrieken II.1.4 en II.1.5, correct uit te voeren, gedurende de looptijd van de opdracht. De MIVB zal de kandidaten weren, waarvan de financiële gegevens niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1) De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden door het aanbrengen van referenties:
a. Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen of prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht binnen het domein in kwestie, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periodes, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van de contactpersonen binnen deze ondernemingen.
b. Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten.
2) Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein en van zijn voornaamste technische uitrustingen en zijn mogelijkheden inzake operationele werknemers (het aantal).
3) Een beschrijving van de politiek van de kandidaat op het vlak van het milieu, van zijn sociaal beleid en van zijn kwaliteitszorgsysteem.
a. Voor het milieubeleid mag het ISO 14000 certificaat (audits), het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 (audit) of eender welk ander certificaat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze toegevoegd worden aan het kandidaatsdossier.
b. Voor de sociale criteria mag het label SA 8000 of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord van het respecteren van alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000, toegevoegd worden.
c. Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.
4) Een verklaring op erewoord dat de operationele arbeiders en bedienden, alsook de hele hiërarchische lijn die het personeel op het terrein omkadert het Nederlands en het Frans begrijpen en er zich in kunnen uitdrukken.
5) Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een MIVB-delegatie in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten om zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd en genummerd (III.2.1, III2.2, III.2.3) worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen behoudt de MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal (met uitzondering van de eventuele kaft, de CD-Rom of de USB-stick) en beperkt blijven tot de gevraagde informatie.
Naast de papieren versie wordt de inschrijver verzocht ook een elektronisch dossier te bezorgen, per e-mail aan MIRKO.MUZI@mivb.brussels (max. 5MB per e-mail), op USB-stick of CD-Rom.