Aankondiging van een opdracht

Aankoop dieselolie en loodvrije super benzine via betaalkaartsysteem.

De uit te voeren levering betreft:
De aankoop van brandstof voor voertuigen van de gemeentelijke diensten en OCMW Zwevegem met tankkaarten voor een periode van 1 jaar, die telkens stilzwijgend verlengd wordt met een maximum van 4 jaar. Dit is een overeenkomst met een brandstofdistributiemaatschappij, met een kaartlees-terminal, waar diesel en loodvrije benzines kunnen getankt worden door middel van een magnetische kaart met geheime code, en waarbij er gratis gegevens ontvangen worden die een optimaal en rationeel beheer van het wagenpark mogelijk maken. Er wordt dus een maandelijks te consulteren overzicht (in excel-formaat) per tankkaart en/of voertuig verwacht.
Het gemeentebestuur Zwevegem geeft echter geen garantie ten aanzien van het werkelijke verbruik van de voorziene hoeveelheden. Een minderverbruik kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van schadevergoedingen. Contractaanpassingen op vraag van de inschrijver, bij het niet bereiken of overschrijven van voormelde raming, worden niet toegestaan.
Er dient een korting te worden opgegeven ten opzichte van de officieel geldende dagprijs, van kracht op datum van levering, vastgesteld door de FOD Economische Zaken.
De leverancier is verplicht om tijdens de gehele duur van de overeenkomst bij de facturatie het meest gunstige tarief voor het gemeentebestuur Zwevegem aan te rekenen, door zowel rekeing te houden met de officiële dagprijs verminderd met de toegestane korting, als met de pompprijs van de dag.
Met andere woorden: indien de pompprijs van de dag lager is dan de officïële prijs minus de vaste korting, dan moet de leverancier automatisch de pomprijs van de dag aanrekenen.
De te leveren producten moeten van zeer goede hoedanigheid zijn en voldoen aan alle vereisten om als producten van allerbeste kwaliteit te kunnen worden aanzien. De brandstoffen voor de gemeentelijke voertuigen en de voertuigen van het OCMW zijn bestemd voor normaal gebruik als brandstof voor motoren.
Het moet een minerale olie zijn, helder van kleur, vrij van water, zand, zuren en alle andere verontreinigingen.
De te leveren producten dienen aan volgende normen te voldoen:
Belgische norm NBN T52-705 d.d. mei 1990 betreffende benzine voor motorvoertuigen
Belgische norm NBN T52-717 d.d. april 1988 betreffende resiuele brandstoffen
Europese norm EN 228 d.d. maart 1993 betreffende brandstoffen voor voertuigen - loodvrije benzine
Europese norm EN 590 d.d. maart 1993 betreffende brandstoffen voor voertuigen - diesel
De meest recente en toepasselijke technische specificaties en normen zijn van toepassing op de vorm en kwaliteit van de geleverde brandstoffen.
De te leveren brandstoffen moeten voldoen aan de geldende Europese richtlijnen en in toepassing daarvan opgestelde KB's. De leveringen moeten nieuw zijn met waarborg inzake oorsprong. De brandstoffen moeten vrij zijn van alle fouten die zouden kunnen schaden aan de goede werking ervan.
Minimale eisen van het tankkaartsysteem:
- Na de tankbeurt moet het mogelijk zijn een ticket (leveringsbon) af te drukken met alle gegevens van de uitgevoerde operatie.
- Met de tankkaarten is afname van veschillende soorten brandstoffen mogelijk.
- Met de tankkaarten is afname voor verschillende voertuigen en/of machines mogelijk.
Bij elke tankbeurt dient het systeem slechts volgende gegevens te vragen:
- Code tankkaart.
- Kilometerstand.
- Voertuigcode of nummerplaat.
Tankkaarten moeten gratis afgeleverd worden en geactiveerd worden.
- Het wagenpark omvat +- 60 voertuigen.
Deze aantallen kunnen wijzigen tijdens de uitvoering van de opdracht.
Er worden geen kosten aangerekend voor zowel het aanmaken van de gebruikskaarten, als de eventuele vervanging bij diefstal, verlies of defect.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
13-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09134100 - Dieselolie
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zwevegem
Postadres
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludo Rondelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

/

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet als eigenaar of uitbater beschikken over een tankstation op of in de onmiddellijke nabijheid van het grondgebied Zwevegem conform de bepalingen in de technische beschrijving. De ligging van de beschikbare tankstations is opgenomen in dit bestek als één van de gunningscriteria.
Buiten normale openingsuren van het station moet tanken steeds mogelijk zijn (24/24 h beschikbaar).

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet als eigenaar of uitbater beschikken over een tankstation op of in de onmiddellijke nabijheid van het grondgebied Zwevegem conform de bepalingen in de technische beschrijving. De ligging van de beschikbare tankstations is opgenomen in dit bestek als één van de gunningscriteria.
Buiten normale openingsuren van het station moet tanken steeds mogelijk zijn (24/24 h beschikbaar).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!