Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Raamovereenkomst voor de levering van bevestigingsmateriaal voor spoorstaven en houten dwarsliggers bestemd voor de spoornetten van de MIVB

Leveringen
Publicatie datum
25-02-2016
Deadline
04-04-2016 13:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34946230 - Klemplaten, grondplaten en bielzen
Korte inhoud
Het voorwerp van de opdracht bestaat in de afsluiting van een raamovereenkomst voor de levering van spoorbevestigingsmaterialen.
De opdracht behelst volgende materialen:
- Dwarsliggers en balken in eik.
- Het creosoteren van deze dwarsliggers.
- Het boren van de dwarsliggers.
- Dwarsliggers in tropisch hardhout.
- Uitrusting voor dwarsliggers: bouten en moeren, ringen, grondplaten (zadels) en onderlegplaatjes in elastomeer.
- De uitrusting van dwarsliggers op basis van een plan door de MIVB ter beschikking gesteld.
De MIVB beoogt een J.I.T.-benadering (Just In Time), zowel voor de afhalingen als voor de leveringen, en de montages.
De prijsvraag, door midden van het bestek, zal een vijftigtal artikels omvatten, waarvoor de MIVB beschikt over een verbruiksprognose. Desgevallend kunnen andere materialen toegevoegd worden tijdens de uitvoering van de opdracht.
De UIC normen zijn van toepassing. (Union Internationale des Chemins de Fer).
Onderhavige opdracht betreft een opdracht in 2 fasen:
1° De selectie van potentiële leveranciers (ondernemingen), door middel van onderhavige aankondiging. De ondernemingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze opdracht, worden verzocht een kandidatuur in te dienen, door middel van een dossier dat de gevraagde informatie bevat, zoals beschreven in paragraaf III.2 (voorwaarden voor deelneming) van onderhavige aankondiging.
Op basis van de overgemaakte informatie in het dossier van kandidatuurstelling, wordt een selectie gemaakt van potentiële leveranciers.
2° De keuze van de beste offerte, op basis van het bestek, dat ten gepasten tijde en enkel aan de op basis van 1° hierboven geselecteerde kandidaten, zal overgemaakt worden.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord aangaande het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de leveringen die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Belgische bedrijven dienen enkel hun BTW- of ondernemingsnummer op te geven, aangezien de MIVB op basis daarvan de rekeningen kan bekomen van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval en voor een welbepaalde opdracht, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat-onderneming dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit zal zich moeten garant stellen voor alle engagementen die door de kandidaat gemaakt worden, en zal zich ertoe verbinden zijn volledige medewerking te verlenen en alle nodige middelen ter beschikking van de MIVB te stellen in het kader van onderhavige opdracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen die de kandidaat-onderneming gedurende de afgelopen vijf jaar heeft verricht.
Voor elke aangebrachte referentie zullen minimaal volgende gegevens moeten opgegeven worden:
- Een beknopte beschrijving van het voorwerp van de opdracht, het volume, de begin- en einddatum van het contract en de gegevens van de klant waarvoor zij bestemd waren, alsook de naam, het telefoonnummer en het mailadres van een contactpersoon bij deze klant;
- Een tevredenheidsattest, opgemaakt en ondertekend door de klant en met vermelding van diens naam.
2° Een beknopte beschrijving van het gebruikte kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat, desgevallend aangevuld met normen en certificaten, alsook de kwaliteits- en levergaranties die door de kandidaat worden geboden en een beschrijving van de manier waarop niet-conformiteiten worden opgelost.
3° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat betreffende milieubeheerssysteem en sociaal beleid.
a) Voor het milieubeleid: de normen ISO 14000, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certificaat en/of een beschrijving van de milieupolitiek van de kandidaat-onderneming.
b) Voor de sociale criteria, het sociaal label SA 8000 of eender welke andere certifiëring van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert.
4° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging, teneinde zijn technische en logistieke mogelijkheden te kunnen beoordelen.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal, met uitzondering van de eventuele kaft, en beperkt blijven tot de gevraagde informatie.
Buiten de papieren versie wordt de inschrijver ertoe uitgenodigd ook een elektronische kandidatuur te bezorgen, per e-mail aan [email protected] (max. 5MB per mail) of USB stick.
truck tower-crane sharing