Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop dienstvoertuigen en bestelwagens stadsbestuur Tielt - dienstjaar 2017 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop dienstvoertuigen en bestelwagens stadsbestuur Tielt - dienstjaar 2017

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
04-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34136000 - Bestelwagens
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Tielt
Postadres
Markt 13, 8700 Tielt, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Verkest

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Vakbekwaamheid

* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.