Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

AAankoop van een volledig geheel van midibussen van het type « overnight charging » uitsluitend met elektrische motor, en het elektrisch oplaadsysteem ervan, omvattende de studie, de levering, de installatie en de indienststelling voor het testen van deze uitrustingen binnen een commerciële exploitatie-omgeving

Aankoop van een volledig geheel van midibussen van het type « overnight charging » uitsluitend met elektrische motor, en het elektrisch oplaadsysteem ervan.

Publicatiedatum
08-09-2016
Deadline
30-09-2016 om 20:00
Opdrachtcodes (CPV)
34120000 - Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Procurement & Logisitc Department
Ter attentie van
crispeels Etienne

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
3° Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
- Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie.
- Een recent uittreksel van het strafregister.
- Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012.
- Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen.
- Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
4° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Het zakencijfer, de balansen en de jaarrekeningen moeten aantonen dat de kandidaat beschikt over voldoende financiële middelen om een project, zoals hierboven beschreven in de rubrieken II.1.4 en II.1.5, correct uit te voeren, gedurende de looptijd van de opdracht. De MIVB zal de kandidaten weren, waarvan de financiële gegevens niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Lijst van ten minste 1 geregistreerde bestelling sinds 1 januari 2012 voor midibussen of standaardbussen uitsluitend met elektrische motor (type overnight) die beantwoordt aan de norm 2001-85 (stadsbussen bestemd voor het personenvervoer categorie M3 klasse 1 ) in de EU, Zwitserland en Noorwegen, met vermelding van:
• de namen van de klanten en hun plaats van exploitatie;
• de bestel- en leveringsdata;
• het aantal bussen per bestelling;
2° Lijst van minimum 1 geregistreerde bestelling sinds 1 januari 2012 m.b.t. een onderhoudscontract « full service » van elk type bus met vermelding van:
• de namen van de klanten en de plaats van onderhoud
• de besteldata en de duur van het dienstencontract;
• het aantal bussen en het type ervan, gedekt door dit onderhoudscontract.
• beschrijving van het onderhoudscontract (preventief, correctief, onderdelen en uurloon, prestatiecriteria, enz.)
3° Een verklaring op erewoord dat de kandidaat in staat is een dienstcontract van minimum 8 jaar voor het voertuig en het oplaadsysteem ervan voor te stellen, dat eveneens bepaalt dat de kandidaat de levering van het systeem en de wisselstukken gedurende 15 jaar kan garanderen.
4° Een verklaring op erewoord dat de kandidaat in staat is het volgende te realiseren: de studie, het projectbeheer, de integratie, de levering en het onderhoud van het volledige vervoersysteem (voertuig + oplaadsysteem)

5° Een beschrijving van het beleid inzake milieubeheer, sociaal beheer en kwaliteitsmanagementsysteem van de kandidaat.
a) Voor het milieubeheer kan het certificaat ISO 14000 (audits), de Europese verordening EMAS (CE) n°761/2001 (audit) of elke andere certificering of beschrijving van een gelijkaardige benadering gevoegd worden bij het kandidatuursdossier.
b) De SA 8000 label of elke andere beschrijving van een gelijkaardige benadering, zelfs een verklaring op erewoord van de naleving van al de overeenkomsten die als basis dienden voor de SA 8000 label, kan bij het dossier gevoegd worden voor de sociale criteria.
c) Alle kwaliteitscertificaten ISO of andere betreffende het verkoop-, studie-, bouw-, onderhouds- en naverkoopproces van de voertuigen.
6° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een MIVB-afvaardiging in zijn installaties, de installaties van eventuele onderaannemers en/of klanten om te kunnen oordelen over deze technische bekwaamheden en het kwaliteitsmanagementsysteem ervan.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.