Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamcontract voor het leveren van gasolie in het kader van een aankoopcentrale

Het afsluiten van een raamcontract voor het leveren en lossen van gasolie in een voorraadtank, bestemd voor de verschillende bedrijfseenheden, aangekocht door de aankoopcentrale, gedurende een periode van 4 jaar (niet opzegbaar) vanaf 01 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Publicatiedatum
10-06-2015
Deadline
03-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09134000 - Gasolie
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Hofstraat 17, 2000 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige uitgevoerde leveringen. Hiermee worden referenties bedoeld voor leveringen met dezelfde leveringsmodi (tankwagen, bunkerschip) en voor minstens dezelfde hoeveelheden per jaar(*). Deze referenties mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.
De inschrijver dient te beschikken over de machtiging van erkend depothouder voor communautaire accijnsproducten (te tonen).
(*) De vermoedelijke te leveren hoeveelheden per jaar bedragen in tankwagen: 1.200.000L voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, 250.000L voor de verschillende bedrijfseenheden van de stad Antwerpen en 900.000L voor Water-link.
De vermoedelijke leveringen in bunkerschip voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen bedragen 8.000.000L.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!