Rectificatie

Leveren van een wiellader.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
APB Zilvermeer
Nationaal identificatienummer
0541.413.814_523605
Postadres
Zilvermeerlaan 2
Plaats
Mol
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14829528
E-mail
eddy.engelen@zilvermeer.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zilvermeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323904

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren van een wiellader.

Referentienummer: Zilvermeer-EE-043-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34144710 - Wielladers

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Leveren van een wiellader tbv APB Zilvermeer te Mol.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531744

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuw aangepast bestek: BE_wiellader2018_erratum_2018_11_06.pdf. De aanpassingen betreffen enkel het technisch gedeelte en zijn duidelijk in kleur aangegeven op pagina's 14, 15, 16, 19, 21 en 22.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1653 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!